Oferta pracy

inspektor wojewódzki

Olsztyn, warmińsko-mazurskie Dodano: 2020-01-16 2020-01-16 | ID oferty: 260778 Źródło: infopraca.pl


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia i koordynacji kontroli w Wydziale Finansów i Kontroli

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli zadań zleconych i powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu jako należące do zakresu działania Wydziału Finansów i Kontroli, w przypadku kontroli łączonych z innymi wydziałami Urzędu – także jako koordynator zespołu kontrolnego złożonego z pracowników innych wydziałów Urzędu oraz sporządzanie dokumentacji kontrolnej – w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania zadań bądź wykrycia nieprawidłowości w badanym zakresie;
 • prowadzenie kontroli wykonania zadań w jednostkach administracji zespolonej oraz w szczególnych przypadkach – administracji niezespolonej oraz innych kontroli zleconych przez Wojewodę, także jako koordynator zespołu kontrolnego złożonego z pracowników innych wydziałów Urzędu oraz sporządzanie dokumentacji kontrolnej – w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania zadań bądź wykrycia nieprawidłowości w badanym zakresie;
 • wykonywanie czynności wynikających z koordynacji kontroli w Urzędzie, tj. w szczególności uczestniczenie w przygotowywaniu analiz dotyczących działań kontrolnych podejmowanych w imieniu Wojewody, opracowań, sprawozdań, planów i programów kontroli oraz innej dokumentacji związanej z prowadzeniem kontroli, w celu usprawnienia działalności kontrolnej w Urzędzie;
 • uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznych w Urzędzie, w celu zidentyfikowania i usunięcia nieprawidłowości w realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu;
 • wykonywanie czynności w zakresie współpracy z pracownikami organów kontroli zewnętrznej (głównie NIK, UKS), w tym m.in. opracowanie i przekazywanie żądanych dokumentów – w celu zapewnienia właściwej organizacji kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez te organy oraz terminowego przygotowania projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej.


Warunki pracy

 praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
 kontakt z klientem zewnętrznym,
 narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
 wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.
 dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 021 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie


Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1464)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu metodologii kontroli


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
(pok. 121)

z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym
Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Olsztyn warmińsko-mazurskie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi jedzenie.info.pl!
Dziękujemy!