Przetarg

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. łuksza Górnickiego

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr2
Olszewskiego 2A,32-600 Oświęcim
tel. +48338422386,
fax. +48338422386
e-mail: sekretariat@sp2osw.pl , kierownik.admin@sp2osw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 630025-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. łuksza Górnickiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr2, krajowy numer identyfikacyjny 36748277600000, ul. Olszewskiego  2A , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338422386, , e-mail sekretariat@sp2osw.pl , kierownik.admin@sp2osw.pl, faks +48338422386.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sp2osw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 ul. Olszewskiego 2A 32-600 Oświęcim

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. łuksza Górnickiego
Numer referencyjny: SP2200.1.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu w roku 2020.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część I zamówienia: Dostawa mięsa i wędlin (CPV15100000-9, 15111000-9,15112000-6,15113000-3,15130000-8)Część II zamówienia: Dostawa owoców i warzyw (CPV: 03212000-0, 03212100-1,03212200-2,03220000-9, 15330000-0)Część III zamówienia: Dostawa różnych produktów spożywczych(CPV:03142100-9,03142500-3,15200000-0,15300000-1,15320000-7,15331170-9,15400000-2,15500000-3,15600000-4,15800000-6,15811000-6, 15840000-8,15870000-7) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. W takim przypadku wykonawca winien podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą część odrębnie.Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkcie 1 obejmuje w szczególności:Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych zgodnie z załącznikiem nr 3 i w ilościach w nim wskazanych.Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, między innymi:-odpowiednie normy jakościowe lub atesty,-odpowiednie oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,-odpowiedni sposób przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,-odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.Produkty spożywcze muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. żywienia zbiorowego dzieci w placówkach oświatowych. Powinny być oznakowane informacją o zawartych w nich alergenach oraz informacjami dot. wartości odżywczej100g/100ml produktu w tym o: -wartości energetycznej w KJ i kcal, -zawartości tłuszczu w g, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych , -zawartości węglowodanów w g, w tym cukrów,-zawartości białka w g,-zawartości soli w g.Warunki realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia: 1) Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z bieżącego zużycia. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszti ryzyko, własnym środkiem transportu, spełniającym wymogi przepisów sanitarnychw tym zakresie. 3) Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień planowanej dostawy, do godz. 11.00. Dostawa towaru w wyznaczonym dniu musi nastąpić najpóźniej do godz. 700. Wykonawca zobowiązany jest rozładować i dostarczyć towar do budynku szkoły. 4) Zamawiający nie będzie składać zamówień w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. sobota, niedziela, święta oraz w okresie ferii i wakacji. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z planowanej dostawy, po uzgodnieniu telefonicznym, najpóźniej do godz. 11.00 dnia poprzedzającego planowaną dostawę,w przypadku gwałtownego spadku liczby dzieci żywionych w danym dniu. 6) Rozliczenie między stronami odbywać się będzie na podstawie faktury VAT wystawionej 1 raz na tydzień oraz dokumentów magazynowych WZ wystawianych każdorazowo przy dostawie towaru. 7) Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 8) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia ilości dostaw(za niezrealizowane dostawy). 9) Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w cenach jednostkowych podanychw formularzu ofertowym dla danej części zamówienia. 10) Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 3 do specyfikacji może ulec zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami planowanego zestawienia kosztów. 11) Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia (niemożność przewidzenia dokładnej liczby żywionych dzieci na cały okres realizacji zamówienia), ilości produktów wskazane w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji są orientacyjnei mogą się zmienić w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci. 16) Kserokopie wycenionych przez Wykonawcę załączników do niniejszej siwz stanowią część umowy.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15111000-9
15112000-6
15113000-3
15130000-8
03212000-0
03212100-1
03212200-2
03220000-9
15330000-0
03142100-9
03142500-3
15200000-0
15300000-1
15320000-7
15331170-9
15400000-2
15500000-3
15600000-4
15800000-6
15811000-6
15840000-8
15870000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy i oświadczenia, formularz cenowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Okres rękojmi na warunkach i zasadach określonych w K. c. Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach:1) określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowyw terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 2) w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków umowy, w szczególności w następującej sytuacji:a) opóźnienia w dostawach lub braki ilościowe zakłócające sprawne funkcjonowanie placówki,b) zła jakość dostarczanych produktów (np. nieświeże, przeterminowane,w uszkodzonym opakowaniu),c) przewożenie produktów w nieodpowiednich warunkach.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości wymienione w pkt od a) do c)..W wypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, którego wartość zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę.Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: a) za każdy dzień niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto,b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnej wartości umownej, c) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w umowie za całość przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia, a wykonawca wyraża na to zgodę.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości odszkodowania rzeczywistego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie.Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w SIWZ, w tym ponadto: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub rozliczenie wynagrodzenia w tym:- wysokości stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług,2) zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okoliczności siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, huragany, deszcze nawalne, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej;3) terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci i ilości zamawianych produktów;5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 3 do specyfikacji w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci;6) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;7) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,8) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa Mięsa i wędlin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa owoców i warzyw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 03212000-0, 03212100-1, 03212200-2, 03220000-9, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa różnych produktów spożywczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 03142100-9, 03142500-3, 15200000-0, 15300000-1, 15320000-7, 15331170-9, 15400000-2, 15500000-3, 15600000-4, 15800000-6, 15811000-6, 15840000-8, 15870000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: