Przetarg

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych, pieczywa mrożonego wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie

10-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie
Żeromskiego 52,84-120 Władysławowo
tel. 586 746 314
fax. 586 746 350
e-mail: przetargi.wladyslawowo@cos.pl
http:// www.bip.cos.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 501614-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie: Sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych, pieczywa mrożonego wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie, krajowy numer identyfikacyjny 32790700060000, ul. Żeromskiego  52 , 84-120  Władysławowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 746 314, e-mail przetargi.wladyslawowo@cos.pl, faks 586 746 350.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.cos.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja gospodarki budżetowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.cos.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.cos.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych, pieczywa mrożonego wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie
Numer referencyjny: 1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców mrożonych oraz pieczywa mrożonego i ciastek mrożonych do dalszej obróbki. Zamówienie nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11ust. 8 ustawy PZP

II.5) Główny kod CPV: 15896000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15331170-9
15811000-6
15811400-0
15811220-0
63200000-1
63200000-1
63200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie że dostarczane produkty powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach przenoszących normy europejskie a w szczególności być świeże i odpowiedniej jakości oraz posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno – sanitarne, a na żądanie Zamawiającego, do wskazanej dostawy powinien być załączany dokument potwierdzenie tych wymagań, o treści wskazanej pkt. 8, Załącznika nr 1 do SIWZ– Formularz oferty2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca uczestniczącym w niniejszym postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają następujące możliwości zmiany umowy w trakcie jej wykonywania:.a) zmiana stawki podatku VATb) w przypadku nieosiągnięcia całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu obowiązywania Umowy do czasu osiągnięcia kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust. 1, jednak nie dłużej niż do dwóch miesięcy.2. Wniosek o dokonanie zmiany Umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności stanowiące podstawę zmiany Umowy powinny być uzasadnionej miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.3. Zmiany Umowy nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy.4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Warzywa, owoce mrożone i inne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. BOROWIKI ( całe) - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 102. BOROWIKI Kostka - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………* kg 253. PODGRZYBEK (kostka) - produkt mrożony opakowanie torba foliowa min 2 kg max 3 kg, , ………………………………………………* kg 2754. Kurka Blanszowana Cała - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………* kg 205. FRYTKA Julliene 7mm x 7mm - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………* kg 1506 ROSTI ZIEMNIACZANE - trójkąty ziemniaczane formowane z grubo tartego ziemniaka z dodatkiem cebuli, produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg, , ………………………………………………* kg 607 Ziemniaki ze skórką - ćwiartki ziemniaka ze skórką, produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , ………………………………………………* kg 1008 Ziemniaki w plastrach - talarki ziemniaczane, produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , ………………………………………………* kg 409 Mieszanka Warzywna/sklad-papryka czerwona paski,kiełki fasoli mung,grzyby chiński mun,marchew słupki.kiełki bambusa,por w paskach/ typu mieszanka chińska-produkt mrożony,opak min 2 kg mac 3 kg kg 12010 FRYTKA KULKA ziemniaczana- produkt mrożony ,opakowanie torba foliowa ,o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 8011 PLACKI ZIEMNIACZANE - produkt mrożony – opakowanie a 1,50 kg (folia), ………………………………………………*/ kg 110012 RÓŻYCZKI BROKUŁÓW o wielkości 40-60mm - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 130013 BRUKSELKA o wielkości 25-35mm -produkt mrożony opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg ………………………………………………*/ kg 35014 DUET z żółtej i zielonej cukini- produkt mrożony, żołta i zielona cukinia w plastrach– w miarę równych proporcjach ,opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg ………………………………………………*/ kg 42015 FASOLKA SZPARAGOWA ZIELONA cała - produkt mrożony , opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg ………………………………………………*/ kg 10016 FASOLKA SZPARAGOWA ŻÓŁTA cała - produkt mrożony , opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg ………………………………………………*/ kg 120017 GROSZEK ZIELONY - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 65018 KALAFIOR o wielkości różyczki 20-40mm - produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg ………………………………………………*/ kg 150019 MARCHEWKA MŁODA CAŁA - produkt mrożony ,opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg, ………………………………………………*/ kg 110020 MARCHEW w kulkach o wiekości 15-25mm - produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg, ………………………………………………*/ kg 50021 GROSZEK Z MARCHEWKĄ W KOSTKACH - produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg, ………………………………………………*/ kg 50022 MIESZANKA WARZYWNA (skład: kalafior, brokuły, marchewka plastry– w miarę równych proporcjach) - produkt mrożony, opakowanie o masie netto min 2 kg max 3 kg, ……………………………………………*/ kg 90023 MIESZANKA WARZYWNA (skład: brokuły, marchewka plastry, fasolka szparagowa zielona cięta, cukinia żółta w plastrach, cukinia zielona w plastrach– w miarę równych proporcjach) - produkt mrożony, opakowanie o masie netto min 2 kg max 3 kg, ………………………………………………*/ kg 20024 MIESZANKA WARZYWNA /skład kalafior,fasolka szparagowa zielona cięta,marchewka plastry,cukinia żółta w plastrach– w miarę równych proporcjach /- produkt mrożony,opakowanie netto min 2,00 kg max 3,00 kg. ………………………………………………*/ kg 40025 PIECZARKA KROJONA - /plastry/ produkt mrożony opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg, , ………………………………………………*/ kg 120026 Pierogi z jagodami-zawartość farszu nie mniej niż 40% -w 1 szt. produktu -produkt mrożony opakowanie min 2 kg max 3 kg …………………………………………………… kg 55027 SZPINAK W LIŚCIACH - produkt mrożony ,opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg, ………………………………………………*/ kg 68028 WŁOSZCZYZNA W PASKI (skład: por plastry ok.10 %,marchew słupki ok.45 %,seler korzeń słupki ok.25%,pietruszka korzeń ok.20 %/ - produkt mrożony, opakowanie o masie netto min 2 kg max 3 kg, , ………………………………………………*/ kg 160029 PAPRYKA W TRZECH KOLORACH (skład: trzy rodzaje papryki pokrojonej w paski: żółta, czerwona, zielona– w miarę równych proporcjach)- produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg, ………………………………………………*/ kg 74030 Cukinia z marchewką - produkt mrożony, opakowanie o masie netto min 2 kg max 3 kg , ………………………………………………*/ kg 5031 SZPARAGI ZIELONE -,produkt mrożony ,opakowanie o masie netto min 1 kg max 2 kg ………………………………………………*/ kg 532 Chrupiąca sałatka typu sombrero - skład: kukurydza w ziarnie, czerwona fasola, marchew i korzeń selera w kostkach, fasola szparagowa zielona cięta, czerwona i zielona papryka w kostkach - produkt mrożony, opakowanie o masie netto min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 1533 Mieszanka owocowa-owoce tropikalne /skład ananas,melon zielony,melon żółty,mango,papaja – w miarę równych proporcjach./produkt mrożony opakowanie min 2 kg max 3 kg kg 2034 Mieszanka Kompotowa - produkt mrożony skład: (truskawki bez szypułek, śliwki, wiśnie bez pestek, czarna porzeczka – w miarę równych proporcjach). Opakowanie masa netto min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 2535 TRUSKAWKA (bez szypułek)- produkt mrożony ,opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 70036 ŚLIWKA (bez pestek) - produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg , ………………………………………………*/ kg 2037 JAGODA - produkt mrożony ,opakowanie torba foliowa o masie netto min 1 kg max 2 kg , ………………………………………………*/ kg 30038 WIŚNIE (bez pestek) - produkt mrożony, opakowanie torba foliowa o masie netto min 2 kg max 3 kg, , ………………………………………………*/ kg 16039 Maliny - produkt mrożony, opakowanie o masie netto min 1 kg max 2 kg, , ………………………………………………*/ kg 45040 Pierogi z kapustą i grzybami – zawartość farszu nie mniej niż 40% -w 1 szt. produktu -produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , ………………………………………………*/ kg 3041 Pierogi z mięsem - zawartość farszu nie mniej niż 40%,-w 1 szt. produktu - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 5042 Pierogi Ruskie - zawartość farszu nie mniej niż 40%, -w 1 szt. produktu -produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 28043 Pierogi domowe z wiśniami - zawartość farszu nie mniej niż 40%, -w 1 szt. produktu -produkt mrożony, opakowanie min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 97544 Pierogi domowe z serem - zawartość farszu nie mniej niż 40% -w 1 szt. produktu - produkt mrożony, opakowanie min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 70045 Knedle ze śliwkami - zawartość farszu nie mniej niż 20% -w 1 szt. produktu - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze 2,5 kg, , typu JAVO ………………………………………………*/ kg 90046 Kluski śląskie - drobne, produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 20047 Kopytka – drobne - produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 50048 USZKA Z GRZYBAMI - zawartość farszu nie mniej niż 25% -w 1 szt. produktu -produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 2049 KNEDLE Z TRUSKAWKAMI - zawartość farszu nie mniej niż 20% -w 1 szt. produktu -produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze 2 kg max 3 kg , ………………………………………………*/ kg 55050 Kartacze z mięsem -zawartość farszu nie mniejsza niż 25%-w 1 szt. produktu -produkt glęboko mrożony,opakowanie min 2 kg max 3 kg Javo lub produkt równoważny…………………………. kg 12051 PYZY Z MIĘSEM - zawartość farszu nie mniej niż 20% -w 1 szt. produktu -, produkt mrożony opakowanie torba foliowa o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 9052 USZKA Z MIĘSEM - zawartość farszu nie mniej niż 25%-w 1 szt. produktu -, produkt mrożony o wadze min 2 kg max 3 kg , , ………………………………………………*/ kg 2053 Tłuszcz palmowy – 100% olej palmowy, wysoka wytrzymałość cieplna do smażenia – opakowanie beczka metalowa max 20 l kg 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: