Przetarg

Dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów dla COSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

13-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Kule 2,42-110 Popów
tel. 034 3104030,
fax. 034 3103653
e-mail: zp_kule@sw.gov.pl ,
http:// www.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 501876-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach: Dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów dla COSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, krajowy numer identyfikacyjny 00067518100000, ul. Kule  2 , 42-110  Popów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 3104030, , e-mail zp_kule@sw.gov.pl , , faks 034 3103653.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego
Adres:
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów, Pokójnr 3 sekretariat pawilon "Liswarta"

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów dla COSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.
Numer referencyjny: COS-DKW.2232.2.2020.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia, na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie, są dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów.Zadanie nr 1 – dostawy drobiu i jego podrobów dla COSSW w Kulach1. Filet z indyka kg 4002. Filet z kurczaka kg 7003. Ćwiartka z kurczaka kg 6504. Żołądki drobiowe kg 150Zadanie nr 2 – dostawy wędlin, mięsa oraz podrobów dla COSSW w Kulach 1 Baleron kg 2502 Blok szynkowy kg 2003 Kiełbasa szynkowa kg 3504 Kiełbasa typu "śląska" kg 8005 Kiełbaski cienkie typu "śląskie" kg 5006 Ogonówka kg 2007 Parówki cienkie typu "śląskie" kg 4008 Rolada schabowa kg 2509 Szynka wieprzowa typu "gotowana" kg 25010 Szynka wieprzowa typu "wiejska" kg 25011 Wędzonka wieprzowa typu "myśliwska" kg 20012 Wędzonka wieprzowa typu "chłopska" kg 20013 Boczek wędzony kg 45014 Karczek pieczony kg 20015 Kiełbasa biała parzona kg 40016 Kiełbasa parówkowa kg 40017 Polędwica parzona kg 25018 Schab pieczony kg 25019 Blok łopatkowy kg 20020 Pieczeń wieprzowa kg 20021 Pasztet wieprzowy kg 20022 Polędwica drobiowa kg 20023 Szynka z indyka kg 20024 Sopel z indyka kg 20025 Antrykot kg 60026 Wołowina b/k kg 120027 Karkówka z/k kg 150028 Łopatka z/k kg 150029 Schab z/k kg 200030 Golonka z/k kg 35031 Golonka b/k kg 20032 Żeberka wieprzowe kg 25033 Flaki wołowe kg 30034 Kaszanka kg 15035 Wątroba wieprzowa kg 15036 Smalec kg 25037 Słonina kg 30Zadanie nr 3 – dostawy drobiu i jego podrobów dla COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie1 Uda całe z kurczaka kg 7002 Filet z piersi kurczaka b/k kg 9503 Porcja rosołowa kg 4004 Porcja rosołowa ze skrzydłami kg 8005 Skrzydło indycze kg 10006 Wątroba z kurczaka kg 3507 Żołądki z indyka kg 300Zadanie nr 4 – dostawy wędlin, mięsa oraz podrobów dla COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie 1 Żebro wołowe kg 2002 Wołowina b/k kg 4003 Karkówka b/k kg 2304 Łopatka b/k kg 6005 Schab b/k kg 4506 Mięso wieprzowe drobne kg 2807 Golonka z/k peklowana kg 2408 Żeberka wieprzowe kg 6009 Wątroba kg 9010 Baleron kg 20011 Blok szynkowy kg 20012 Salami kg 20013 Kiełbasa krakowska sucha kg 20014 Kiełbasa szynkowa kg 20015 Kiełbasa śląska kg 35016 Kabanosy kg 20017 Szynka tyrolska kg 20018 Parówki kg 23019 Rolada schabowa kg 20020 Szynka wiejska kg 20021 Boczek wędzony kg 25022 Kiełbasa biała kg 22023 Kiszka pasztetowa kg 12024 Salceson ozorkowy kg 12025 Polędwica sopocka kg 20026 Pieczeń kg 12027 Kurczak faszerowany kg 12028 Smaczek kg 12029 Kiełbasa parówkowa kg 32030 Karczek pieczony kg 20031 Schab pieczony kg 20032 Kaszanka kg 20033 Polędwica drobiowa prasowana kg 20034 Szynka drobiowa kg 20035 Schabik drobiowy kg 20036 Kiełbasa drobiowa podsuszana kg 20037 Parówki drobiowe kg 23038 Filet wędzony z indyka kg 12039 Polędwica drobiowa w galarecie kg 12040 Mortadela drobiowa z warzywami kg 12041 Pasztet wieprzowy kg 12042 Flaki kg 18043 Słonina kg 20044 Smalec kg 200

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15112100-7
15114000-0
15131130-5
15111000-9
15111100-0
15113000-3
15131600-1
15131134-3
15412100-0
15112120-3
15112300-9
15131310-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-01-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia, przez co zamawiający rozumie realizację w okresie trzech ostatnich lat minimum dwóch dostaw, przy czym każda z dostaw powinna dotyczyć odrębnej umowy, przedmiotowych produktów o wartości: • dla części I, III: których sumaryczna wartość przekracza wartość 10 000,00 zł brutto• dla części II, IV których sumaryczna wartość przekracza wartość 70 000,00 zł bruttoJeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy spełnienie niniejszego warunku powinno nastąpić w tym okresie. Wykonawcy muszą podać Zamawiającemu dane dotyczące zrealizowanych w tym okresie dostaw ze wskazaniem wartość, opisu przedmiotu wykonanej dostawy, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy w zakresie zadań od nr 1 do 4 stanowiących załączniki od nr 2 do 2 c.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Najkrótszy czas wymiany towaru20,00
Parametr jakości20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-22, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawy drobiu i jego podrobów dla COSSW w Kulach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Filet z indyka 15112100-7 Filety z indyka pochodzące z tuszki indyka o masie ciała ok. 10 kg. Powierzchnia nie zakrwawiona, bez opiłków kości. Mięso świeże, wyklucza się mięso mrożone. 400 kg.2. Filet z kurczaka 15112100-7 Filet pochodzący z brojlera rzeźnego o masie ciała od 2 do 2,5 kg. Powierzchnia nie zakrwawiona, bez opiłków kości.Mięso świeże, wyklucza się mięso mrożone. 700 kg.3. Ćwiartka z kurczaka 15112100-7 Ćwiartka tylna pochodząca z brojlera rzeźnego o masie ciała od 2 do 2,5 kg. Powierzchnia nie zakrwawiona, bez opiłków kości.Mięso świeże, wyklucza się mięso mrożone. 650 kg.4. Żołądki drobiowe 15114000-0 Żołądki drobiowe z kurczaka lub indyka oczyszczone, pozbawione treści pokarmowej, nie połamane, bez przebarwień.Żołądki świeże, wyklucza się żołądki mrożone. 150 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112100-7, 15114000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Najkrótszy czas wymiany towaru20,00
Parametr jakości 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawy wędlin, mięsa oraz podrobów dla COSSW w Kulach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Baleron 15131130-5 Mięso wieprzowe - przyprawy. Kształt uzależniony od mięśnia, użytej osłonki, siatki formującej lub sposobu wiązania. Powierzchnia nieuszkodzona, czysta sucha dla wędzonek gotowanych lekko wilgotna. Struktura plastra o grubości 3 mm dość ścisła. Konsystencja soczysta, krucha, powierzchnia przekroju lekko wilgotna. Barwa charakterystyczna dla danego asortymentu, uzależniona od obróbki cieplnej lub jej braku. Smak i zapach charakterystyczne dla danego asortymentu. Zapach charakterystyczny dla procesu wędzenia. Produkowany zgodnie z recepturami odpowiednią do asortymentu metodą tradycyjną. Niedopuszczalne są skupiska galarety na przekroju oraz wyciek soku. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia baleronu deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.2 Blok szynkowy 15131130-5 Mięso wieprzowe z szynki wieprzowej. Smak charakterystyczny dla poszczególnych przypraw i surowców, powierzchnia bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Produkowany metodą tradycyjną bez konserwantów. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia bloku szynkowego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.3 Kiełbasa szynkowa 15131130-5 Mięso wieprzowe grubo rozdrobnione z szynki, przyprawy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia batonu brązowa błyszcząca, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia kiełbasy szynkowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 350 kg.4 Kiełbasa typu "śląska" 15131130-5 Mięso wieprzowe średnio rozdrobnione bez dodatków białka roślinnego, przyprawy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Plaster o grubości 3 mm nie powinien rozpadać się w temp. 18ᵒC. Zapach charakterystyczny dla procesu wędzenia. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia kiełbasy deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 800 kg.5 Kiełbaski cienkie typu "śląskie" 15131130-5 Mięso wieprzowe średnio rozdrobnione bez dodatków białka roślinnego, przyprawy. Zapach charakterystyczny dla procesu wędzenia. Produkowane zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia kiełbasek cienkich deklarowanych przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 500 kg.6 Ogonówka 15131130-5 Mięsień wieprzowy wędzony i parzony. Rozdrobnienie: całe elementy, barwa charakterystyczna dla asortymentu, powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Konsystencja zwięzła. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalne skupiska galarety na przekroju oraz wyciek soku. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia ogonówki deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.7 Parówki cienkie typu "śląskie" 15131130-5 Mięso wieprzowo-wołowe drobno rozdrobnione, podgardle wieprzowe bez dodatków modyfikujących. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia nieuszkodzona, bez śladów pleśni. Produkowane zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia parówek cienkich deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 400 kg.8 Rolada schabowa 15131130-5 Mięsień grzbietu wieprzowy poddany obróbce parzenia i wędzenia, formowany. Produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia rolady schabowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.9 Szynka wieprzowa typu "gotowana" 15131130-5 Mięso z szynki wieprzowej parzone i wędzone w osłonce. Rozdrobnienie : całe elementy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia przekroju lekko wilgotna. Struktura plastra o grubości 3 mm dość ścisła. Produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia szynki wieprzowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.10 Szynka wieprzowa typu "wiejska" 15131130-5 Mięso z szynki wieprzowej parzone , sznurowane. Rozdrobnienie: całe elementy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni, produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia szynki wieprzowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.11 Wędzonka wieprzowa typu "myśliwska" 15131130-5 Mięso wieprzowe grubo rozdrobnione, przyprawy. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, np.. Gorzki, kwaśny, pleśniowy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia wędzonki wieprzowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.12 Wędzonka wieprzowa typu "chłopska" 15131130-5 Mięso wieprzowe, przyprawy. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i pleśni. Produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, np.. Gorzki, kwaśny, pleśniowy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia wędzonki wieprzowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.13 Boczek wędzony 15131130-5 Dolna część tłuszczowo-mięsna, Rozdrobnienie; całe elementy. Barwa charakterystyczna dla asortymentu. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i pleśni. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, np. gorzki, kwaśny, pleśniowy. Zamawiający nie dopuszcza boczku pakowanego próżniowo oraz mrożonego. Okres przydatności do spożycia boczku wędzonego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 450 kg.14 Karczek pieczony 15131130-5 Mięso z karczku. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i pleśni. Produkowany zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, np. gorzki, kwaśny, pleśniowy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia karczku pieczonego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.15 Kiełbasa biała parzona 15131130-5 Mięso wieprzowe średnio rozdrobnione, przyprawy. Struktura właściwa dla danego stopnia rozdrobnienia. Składniki równomiernie rozmieszczone, konsystencja zwięzła. Plaster o grubości 3 mm nie powinien rozpadać się w temperaturze 18ᵒC . Barwa charakterystyczna dla asortymentu w zależności od użytych surowców, dodatków i przypraw; barwa mięsa - jasnoróżowa do ciemnoczerwonej, barwa tłuszczu - biała lub kremowa. Smak charakterystyczny dla poszczególnych przypraw i surowców. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia kiełbasy białej parzonej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 400 kg.16 Kiełbasa parówkowa 15131130-5 Mięso wieprzowe i wołowe drobno rozdrobnione, podgardle wieprzowe, bez dodatków modyfikujących. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia kiełbasy parówkowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 400 kg.17 Polędwica parzona 15131130-5 Mięso wieprzowe schabowe wędzone i parzone. Rozdrobnienie: całe elementy. Barwa charakterystyczna dla asortymentu. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia polędwicy parzonej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.18 Schab pieczony 15131130-5 Mięsień wieprzowy poddany obróbce cieplnej z przyprawami. Rozdrobnienie: całe elementy. Produkowany zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia schabu pieczonego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.19 Blok łopatkowy 15131130-5 Mięso wieprzowe z łopatki, przyprawy. Produkowany zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia bloku łopatkowego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.20 Pieczeń wieprzowa 15131130-5 Wyrób bez osłonki z mięsa wieprzowo-wołowego ze zmielonej masy o zróżnicowanym kształcie i masie w zależności od użytej formy. Powierzchnia boczna i spodnia gładka, wierzch w miarę gładki, wyrównany, wypukły. Mogą być widoczne elementy dekoracyjne: paski słoniny, przyprawy, warzywa. Niedopuszczalne: zniekształcenia batonów (połamanie, zgniecenie, pokruszenie), zabrudzenia, oślizgłość, zapleśnienie i przypalenie. Konsystencja dość ścisła, związanie dobre, plastry o grubości 5 mm nie powinny rozpadać się. Struktura jednolita, wszystkie składniki równomiernie wymieszane. Niedopuszczalne: skupiska poszczególnych składników, części niejadalnych: ścięgien, powięzi, odłamków kości oraz liczne otwory wypełnione galaretą lub tłuszczem ze zmienioną barwą wokół otworów. Barwa powierzchni wyrobów nie krwistych złocista do brunatnej, wyrobów krwistych: brunatna do ciemnobrunatnej. Niedopuszczalna barwa czarna świadcząca o przypaleniu. Niedopuszczalne: niejednolitość barwy świadcząca o niewłaściwym procesie technologicznym, dla wyrobów krwistych jasnoczerwone plamy świadczące o niedopieczeniu. Smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców, dodatków, przypraw i zastosowanych procesów techno. Wyraźnie wyczuwalne przyprawy. Niedopuszczalny smak kwaśny, jełki, gorzki, pleśniowy lub inny obcy. Zawartość chlorku sodu (soli) nie więcej niż 2,5%. Produkowana metodą tradycyjną. Zamawiający nie dopuszcza pieczeni pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia pieczeni wieprzowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.21 Pasztet wieprzowy 15131310-1 Mięso podrobowe, podroby, tłuszcz poddany procesowi pieczenia. Bloki o zróżnicowanej wielkości i masie w zależności od użytej formy. Powierzchnia gładka. Konsystencja smarowna do dość ścisłej, jednolita. Składniki równomiernie wymieszane. Barwa powierzchni wyrobów nie krwistych różowa lub beżowa do brązowej, wyrobów krwistych: brunatna do ciemnobrunatnej. Smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców, przypraw i zastosowanym procesem technologicznym z nieznacznym wyczuciem goryczki wątroby, wyraźnie wyczuwalne przyprawy. Zawartość chlorku sodu (soli) nie więcej niż 2,5%. Produkowany zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalne: niejednolitość barwy wyrobów nie krwistych, a wyrobów krwistych jasnoczerwone plamy świadczące o niedopieczeniu. Niedopuszczalne są przypalenia. Niedopuszczalne są skupiska poszczególnych składników. Niedopuszczalne: smak i zapach nieświeżych surowców oraz kwaśny i jełki, gorzki, pleśniowy lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza pasztetu pakowanego próżniowo i mrożonego. Okres przydatności do spożycia pasztetu wieprzowego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.22 Polędwica drobiowa 15131135-0 Mięso: filet z indyka, przyprawy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia bez zanieczyszczeń i pleśni. Produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Niedopuszczalne są zabrudzenia, okopcenia, oślizgłość powierzchni wyrobu i naloty pleśni. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Okres przydatności do spożycia polędwicy drobiowej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 4 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.23 Szynka z indyka 15131135-0 Filet z indyka wędzony i parzony w osłonce (całe elementy). Konsystencja soczysta, plaster o grubości 3 mm nie powinien rozpadać się. Barwa charakterystyczna i typowa dla użytego mięsa drobiowego i zastosowanej obróbki technologicznej. Niedopuszczalna jest barwa szarozielona lub inna nietypowa. Smak i zapach powinien być typowy dla mięsa drobiowego poddanego obróbce termicznej dla gatunku drobiu i zastosowanego procesu technologicznego. Wyczuwalny ma być smak i zapach użytych przypraw. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, np. gorzki, kwaśny, pleśniowy. Produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia szynki z indyka deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 4 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.24 Sopel z indyka 15131135-0 Filet z indyka wędzony i parzony. Rozdrobnienie: całe elementy. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i pleśni. Produkowany zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin pakowanych próżniowo i mrożonych. Okres przydatności do spożycia wędliny sopel z indyka deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 4 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.25 Antrykot 15111000-9 Mięso pochodzące z podziału półtuszy wołowej na części zasadnicze. Mięso czyste o konsystencji jędrnej, o zapachu swoistym charakterystycznym dla świeżego mięsa, pozbawione całkowicie skrzepów krwi oraz strzępów tkanki mięsnej. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia antrykotu wołowego świeżego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 600 kg.26 Wołowina b/k 15111100-0 Wyselekcjonowane części udźca, bez ścięgien i tkanki tłuszczowej. Mięso czyste o konsystencji jędrnej, o zapachu swoistym charakterystycznym dla świeżego mięsa. Pozbawione całkowicie skrzepów krwi oraz strzępów tkanki mięsnej. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia świeżej wołowiny b/k deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 1200 kg.27 Karkówka z/k 15113000-3 Element wieprzowy zawierający kości w kształcie nieforemnego walca, pochodzący z przedniej części półtuszy, tkanka mięśniowa przerośnięta tłuszczem. Powierzchnia gładka, niezakrwawiona, niepostrzępiona, bez opiłków kości. Niedopuszczalna oślizgłość, nalot pleśni. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej. Zapach swoisty, charakterystyczny dla mięśnia świeżego, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia karkówki z/k świeżej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 1500 kg.28 Łopatka z/k 15113000-3 Część zasadnicza tuszy wieprzowej, odcięta od półtuszy bez fałdu skóry i bez tłuszczu pachowego. Element zawierający kości. Powierzchnia gładka, niezakrwawiona, niepostrzępiona, bez opiłków kości. Mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń. Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej. Zapach swoisty, świeży, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia łopatki wieprzowej z/k świeżej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 1500 kg.29 Schab z/k 15113000-3 Element wieprzowy zawierający kości odcięty z odcinka piersiowo-lędźwiowego półtuszy. Zawierający najdłuższy mięsień grzbietu pozbawiony tkanki tłuszczowej, tkanka mięśniowa gruba, soczysta, delikatna. Powierzchnia gładka, niezakrwawiona, niepostrzępiona, bez opiłków kości. Mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia schabu z/k świeżego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 2000 kg.30 Golonka z/k 15113000-3 Odcięta od szynki na wysokości 1/3 kości goleni, licząc w dół od stawu kolanowego. Mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej o swoistym zapachu, charakterystycznym dla mięsa świeżego, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Konsystencja jędrna i elastyczna. Waga 400-600g. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia golonki z/k świeżej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 4 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 350 kg.31 Golonka b/k 15113000-3 Mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej o swoistym zapachu, charakterystycznym dla mięsa świeżego, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia golonki b/k świeżej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 4 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 200 kg.32 Żeberka wieprzowe 15113000-3 Kości żebrowe obrośnięte warstwą tkanki mięśniowej, słonina i skóra całkowicie zdjęta. Powierzchnia gładka, niezakrwawiona, niepostrzępiona, bez opiłków kości. Mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń. Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej. Zapach swoisty, świeży, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. Okres przydatności do spożycia żeberek wieprzowych świeżych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.33 Flaki wołowe 15131600-1 Część żołądka krowy z nieznacznym przerostem tłuszczowym, rozdrobniona ( krojona), poddana wstępnej obróbce termicznej. Produkt oczyszczony, gotowany cięty - ok. 50 mm, długość śr. 10 mm. o barwie jasnoszarej i swoistym zapachu, charakterystycznym dla podrobów wołowych, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Opakowanie jednostkowe: folia do opakowania próżniowego do 2,5 kg. Okres przydatności do spożycia flaków wołowych mrożonych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 300 kg.34 Kaszanka 15131134-3 Kaszanka produkt z surowców podrobowych wieprzowych i kaszy gryczanej z domieszką krwi w osłonkach naturalnych wieprzowych o dł. 20 cm. Produkt parzony. Powierzchnia czysta, lekko wilgotna. Niedopuszczalne zabrudzenia, oślizgłość i naloty pleśni. Konsystencja i struktura: Dość ścisła, plaster o grubości 10 mm nie powinien rozpadać się. Niedopuszczalne skupiska nie wymieszanych składników. Barwa na powierzchni szara do brunatnej. Smak i zapach charakterystyczny dla wędliny podrobowej, parzonej, z dodatkiem krwi i kaszy. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza kaszanki mrożonej. Okres przydatności do spożycia kaszanki deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 150 kg.35 Wątroba wieprzowa 15114000-0 Jeden z elementów podrobów wieprzowych otrzymany po uboju i wykrwawieniu trzody chlewnej. Powierzchnia gładka, lekko błyszcząca i wilgotna, czysta, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń, dokładnie oczyszczona ze skrzepów krwi. Barwa wątroby: brązowo wiśniowa o zapachu swoistym, charakterystycznym dla wątroby, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Niedopuszczalny zapach obcy. Zamawiający nie dopuszcza wątroby mrożonej. Okres przydatności do spożycia wątroby wieprzowej świeżej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 2 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 150 kg.36 Smalec 15412100-0 Produkt powstały z wytopienia słoniny, bez dodatku łoju, przeznaczony do smażenia lub pieczenia. Struktura i konsystencja w temp. 20ᵒC stała, lekko miękka, barwa biała z odcieniem kremowym o swoistym zapachu dla smalcu wieprzowego. Opakowanie jednostkowe: kostka o wadze 200-250g lub walec o wadze do 1,5 kg. Okres przydatności do spożycia smalcu świeżego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 1 miesiąc od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 250 kg.37 Słonina 15412100-0 Podskórna tkanka tłuszczowa zdjęta z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni bez skóry w formie płatów. Słonina surowa niepoddana żadnym procesom technologicznym. Płat słoniny bez skóry o masie nie mniejszej niż 0,25 kg jednego rodzaju. Niedopuszczalna barwa żółta, świadcząca o zapoczątkowanym procesie jełczenia oraz zanieczyszczenia mechaniczne i nalot pleśni. Konsystencja jędrna, miękka i odkształcająca się. Smak i zapach swoisty, charakterystyczny dla słoniny surowej. Opakowanie : pojemnik. Okres przydatności do spożycia słoniny deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 30 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131130-5, 15131135-0, 15111000-9, 15111100-0, 15113000-3, 15131600-1, 15131134-3, 15114000-0, 15412100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Najkrótszy czas wymiany towaru20,00
Parametr jakości20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawy drobiu i jego podrobów dla COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Uda całe z kurczaka 15112100-7 Element z kurczaka zawierający udo i podudzie wraz z mięśniami i skórą, świeży, niemrożony, waga porcji nie mniej niż 250 g; uda powinny być właściwie umięśnione, linie cięć równe, gładkie, mięso prawidłowo wykrwawione i ocieknięte, skóra bez przebarwień oraz resztek upierzenia, zapach swoisty dla mięsa drobiowego świeżego. 700 kg.2 Filet z piersi kurczaka b/k 15112100-7 Mięso drobiowe, świeże, niemrożone, uzyskane z tuszek kurcząt, zawierające mięśnie piersiowe bez: skóry, kości klatki piersiowej, grzbietu i ścięgien; filety powinny być właściwie umięśnione, mięso prawidłowo wykrwawione i ocieknięte, zapach naturalny dla mięsa drobiowego świeżego; powierzchnia czysta, gładka, niezakrwawiona, niepostrzępiona, bez opiłków kości i tłuszczu. 950 kg.3 Porcja rosołowa 15112100-7 Korpusy drobiowe wraz z szyjką, zapach naturalny dla mięsa drobiowego świeżego, niemrożonego. 400 kg.4 Porcja rosołowa ze skrzydłami 15112100-7 Korpusy drobiowe wraz z szyjką i skrzydłami, zapach naturalny dla mięsa drobiowego świeżego, niemrożonego. 800 kg.5 Skrzydło indycze 15112120-3 Skrzydło indycze wraz ze skórą, mięso prawidłowo wykrwawione i ocieknięte, skóra bez przebarwień oraz resztek upierzenia, zapach naturalny dla mięsa drobiowego świeżego, niemrożonego. 1000 kg.6 Wątroba z kurczaka 15112300-9 Wątróbki drobiowe uzyskane z tuszek kurcząt, składające się z czterech płatów; wątróbki całe, pozbawione woreczka żółciowego, z odciętą żyłą główną, niezakrwawione, nieposzarpane, barwa jasnobrązowa, zapach charakterystyczny, dla wątróbek drobiowych świeżych; niemrożone. 350 kg.7 Żołądki z indyka 15114000-0 Żołądki drobiowe uzyskane z tuszek indyczych, żołądki całe, właściwie umięśnione, przecięte, oczyszczone z błony wewnętrznej i treści żołądkowej, odcięte na wysokości wpustu i zwieracza żołądka, zapach charakterystyczny dla żołądków drobiowych świeżych, barwa ciemnoróżowa do fioletowej; niemrożone. 300 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112100-7, 15112120-3, 15112300-9, 15114000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Najkrótszy czas wymiany towaru20,00
Parametr jakości20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawy wędlin, mięsa oraz podrobów dla COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Żebro wołowe 15111000-9 Mięso pochodzące z podziału półtuszy wołowej na części zasadnicze. Mięso czyste o konsystencji jędrnej, o zapachu swoistym charakterystycznym dla świeżego mięsa, pozbawione całkowicie skrzepów krwi oraz strzępów tkanki mięsnej. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 200 kg.2 Wołowina b/k 15111100-0 Wyselekcjonowane części udźca niezawierające kości, bez ścięgien i tkanki tłuszczowej. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 400 kg.3 Karkówkab/k 15113000-3 Element wieprzowy niezawierający kości w kształcie nieforemnego walca, znajduje się w przedniej części półtuszy, tkanka mięśniowa przerośnięta tłuszczem. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 230 kg.4 Łopatkab/k 15113000-3 Element wieprzowy niezawierający kości. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 600 kg.5 Schab b/k 15113000-3 Element wieprzowy niezawierający kości, zawierający najdłuższy mięsień grzbietu pozbawiony tkanki tłuszczowej, tkanka mięśniowa gruba, soczysta, delikatna. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 450 kg.6 Mięso wieprzowe drobne 15113000-3 Całe skrawki mięsa (kostka lub paski) bez tłuszczu zewnętrznego, bez ścięgien , kości i tkanki łącznej, niedopuszczalne mięso z głów, ogonów, nóg, żeberek, płatów słoniny, pachwiny i innych podrobów wieprzowych. Powierzchnia czysta, bez opiłków kości i przekrwień. Mięso świeże. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 280 kg.7 Golonka z/k peklowana 15113000-3 Mięso czyste, o barwie od bladoróżowej do jasnoczerwonej, konsystencji jędrnej, półelastycznej o zapachu swoistym charakterystycznym dla świeżego mięsa, pozbawione całkowicie skrzepów krwi oraz strzępów tkanki mięsnej. Tłuszcz jędrny, miękki, odkształcający się barwy białej lub kremowej, bez zanieczyszczeń, ciał obcych i śladów pleśni. Waga 400-600gZamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 240 kg.8 Żeberkawieprzowe 15113000-3 Kości żebrowe obrośnięte warstwą tkanki mięśniowej, słonina i skóra całkowicie zdjęta. Powierzchnia czysta, gładka, bez przekrwień, ponacinań. Zamawiający nie dopuszcza mięsa mrożonego. 600 kg.9 Wątroba 15114000-0 Jeden z elementów podrobów wieprzowych otrzymany po uboju i wykrwawieniu trzody chlewnej. Powierzchnia gładka, lekko błyszcząca i wilgotna, czysta, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń, dokładnie oczyszczona ze skrzepów krwi. Barwa wątroby: brązowo-wiśniowa o zapachu swoistym, charakterystycznym dla wątroby, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia. Niedopuszczalny zapach obcy. Zamawiający nie dopuszcza wątroby mrożonej. Okres przydatności do spożycia wątroby wieprzowej świeżej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 2 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 90 kg.10 Baleron 15131130-5 Mięso wieprzowe- przyprawy. Kształt uzależniony od mięśnia, użytej osłonki, siatki formującej lub sposobu wiązania. Powierzchnia nieuszkodzona, czysta sucha dla wędzonek gotowanych lekko wilgotna. Struktura plastra o grubości 3 mm dość ścisła. Konsystencja soczysta, krucha, powierzchnia przekroju lekko wilgotna. Barwa charakterystyczna dla danego sortymentu, uzależniona od obróbki cieplnej lub jej braku.Smak i zapach charakterystyczny dla danego asortymentu. Zapach charakterystyczny dla procesu wędzenia. Produkowany zgodnie z recepturami odpowiednio do asortymentu metodą tradycyjną. Niedopuszczalne są skupiska galarety na przekroju oraz wyciek soku. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.11 Blok szynkowy 15131130-5 Mięso wieprzowe z szynki wieprzowej. Smak charakterystyczny dla poszczególnych przypraw i surowców, powierzchnia bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Produkowany metodą tradycyjną bez konserwantów. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.12 Salami 15131130-5 Wędlina z mięsa wieprzowego i wołowego (nie mniej niż 70% mięsa wołowego), rozdrobnionego, w osłonce, średnica ok. 60 mm i dł. ok. 30 cm. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.13 Kiełbasa krakowska sucha 15131130-5 Produkt z mięsa wieprzowego i wołowego w osłonkach naturalnych, o średnicy ok. 50 mm i długości ok. 25 cm, wyrób parzony, wędzony i suszony do uzyskania pomarszczonej powierzchni. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.14 Kiełbasa szynkowa 15131130-5 Mięso wieprzowe grubo rozdrobnione z szynki, przyprawy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia batonu brązowa, błyszcząca, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną.Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.15 Kiełbasa śląska 15131130-5 Mięso wieprzowe średnio rozdrobnione bez dodatków białka roślinnego, przyprawy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Plaster o grubości 3mm nie powinien rozpadać się w temp 18 °C. Zapach charakterystyczny dla procesu wędzenia .Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 350 kg.16 Kabanosy 15131130-5 Produkt z mięsa wieprzowego i wołowego w osłonkach naturalnych, o długości ok. 25 cm, wędzony, parzony i suszony. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.17 Szynka tyrolska 15131130-5 Produkt z mięśni szynki wieprzowej, drobno mielony, w osłonce nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza, w formie bloku. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.18 Parówki 15131130-5 Mięso wieprzowo - wołowe drobno rozdrobnione, podgardle wieprzowe, bez dodatków modyfikujących. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia nieuszkodzona, bez śladów pleśni. Produkowane zgodnie z recepturą metodą tradycyjną.Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 230 kg.19 Rolada schabowa 15131130-5 Mięsień grzbietu wieprzowy poddany obróbce parzenia i wędzenia, formowany. Produkowany zgodnie z recepturą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.20 Szynka wiejska 15131130-5 Mięso z szynki wieprzowej, parzone, sznurowane. Rozdrobnienie: całe elementy. Konsystencja zwięzła. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni, produkowana zgodnie z recepturą metodą tradycyjna. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.21 Boczek wędzony 15131130-5 Element mięsno- tłuszczowy z dolnej części półtuszy. Rozdrobnienie: całe elementy. Barwa charakterystyczna dla asortymentu. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i pleśni. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza boczku mrożonego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 250 kg.22 Kiełbasa biała 15131130-5 Mięso wieprzowe średnio rozdrobnione, przyprawy. Struktura właściwa dla danego stopnia rozdrobnienia. Składniki równomiernie rozmieszczone, konsystencja zwięzła Plaster o grubości 3 mm nie powinien rozpadać się w temperaturze 18 C. Barwa charakterystyczna dla asortymentu w zależności od użytych surowców , dodatków i przypraw ; barwa mięsa- jasnoróżowa do ciemnoczerwonej, barwa tłuszczu – biała lub kremowa. Smak charakterystyczny dla poszczególnych przypraw i surowców. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 220 kg.23 Kiszka pasztetowa 15131130-5 Wyrób w jelicie naturalnym wieprzowym, powierzchnia czysta, osłonka do farszu, dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu pod osłonką, o średnicy ok. 30 mm i długości ok. 15 cm, farsz z podrobów oraz surowców mięsnych wieprzowych rozdrobnionych do homogennej masy. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.24 Salceson ozorkowy 15131130-5 Produkt z podrobów i ozora oraz surowców mieszanych wieprzowych, w osłonkach, o średnicy ok. 80 mm i długości ok. 30 cm, parzony. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.25 Polędwica sopocka 15131130-5 Mięso wieprzowe schabowe wędzone i parzone. Rozdrobnienie: całe elementy. Barwa charakterystyczna dla asortymentu. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i śladów pleśni. Produkowana zgodnie z procedurą metoda tradycyjną. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.26 Pieczeń 15131130-5 Wyrób bez osłonki z mięsa wieprzowo-wołowego ze zmielonej masy o zróżnicowanym kształcie i masie w zależności od użytej formy. Powierzchnia boczna i spodnia gładka, wierzch w miarę gładki, wyrównany, wypukły. Mogą być widoczne elementy dekoracyjne: paski słoniny, przyprawy, warzywa. Niedopuszczalne: zniekształcenia batonów( połamanie, zgniecenie, pokruszenie), zabrudzenia, oślizgłość, zapleśnienie i przypalenie. Konsystencja dość ścisła, plastry o grubości 5 mm nie powinny rozpadać się. Struktura jednolita, wszystkie składniki równomiernie wymieszane. Niedopuszczalne: skupiska poszczególnych składników, części niejadalnych: ścięgien, powięzi, odłamków kości oraz liczne otwory wypełnione galaretą lub tłuszczem ze zmienioną barwą wokół otworów. Barwa powierzchni wyrobów niekrwistych złocista do brunatnej; wyrobów krwistych : brunatna do ciemnobrunatnej. Niedopuszczalna barwa czarna świadcząca o przypaleniu. Niedopuszczalne: niejednolitość barwy świadcząca o niewłaściwym procesie technologicznym; dla wyrobów krwistych jasnoczerwone plamy świadczące o niedopieczeniu. Smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców, dodatków i przypraw zastosowanych procesów technologicznych. Wyraźnie wyczuwalne przyprawy. Niedopuszczalny smak kwaśny, zjełczały, gorzki, pleśniowy lub inny obcy. Produkowana metodą tradycyjną. Zamawiający nie dopuszcza pieczeni mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niz 7 dni. 120 kg.27 Kurczak faszerowany 15131130-5 Kurczak pieczony bez kości z farszem z mielonego mięsa wieprzowego z dodatkiem wątróbki, pieczarek; w blokach o dł. ok 25 cm. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.28 Smaczek 15131130-5 Produkt wieprzowy drobno rozdrobniony, parzony, w otoczce z galarety w formie bloku. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczące o nieświeżości lub obcy, np. gorzki, kwaśny , pleśniowy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.29 Kiełbasa parówkowa 15131130-5 Mięso wieprzowe i wołowe drobno rozdrobnione, podgardle wieprzowe, bez dodatków modyfikujących. Produkowana zgodnie z procedurą metodą tradycyjną. Smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 320 kg.30 Karczek pieczony 15131130-5 Mięso z karczku wieprzowego. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i pleśni. Produkowany zgodnie z recepturą metoda tradycyjną. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub obcy, np.: gorzki, kwaśny, pleśniowy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.31 Schab pieczony 15131130-5 Mięso wieprzowe. Powierzchnia nieuszkodzona, bez zanieczyszczeń i pleśni. Produkowany zgodnie z recepturą metoda tradycyjną. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub obcy, np. gorzki, kwaśny , pleśniowy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.32 Kaszanka 15131134-3 Produkt z surowców podrobowych wieprzowych, z domieszką krwi w osłonkach naturalnych wieprzowych , przekrój 28-30, długość do 20 cm, produkt parzony.Niedopuszczalne skupiska niewymieszanych składników.Niedopuszczalny smak i zapach nieświeżych składników, pleśniowych, kwaśny , gorzki lub obcy. Zamawiający nie dopuszcza kaszanki mrożonej. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.33 Polędwica drobiowa prasowana 15131135-0 Produkt z mięsa drobiowego uzyskany z tuszek kurczaków, tłuszczów, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych; wygląd: blok w osłonkach sztucznych dł. ok. 35 cm i średnicy ok. 100 mm; na przekroju barwa jasnoróżowa do różowej, co najmniej 75 % częścią składników grubo rozdrobnionych, równomiernie rozłożonych i związanych z masą wiążącą; konsystencja ścisła, zwarta, plastry gr. ok. 3 mm nie powinny się rozpadać; smak i zapach charakterystyczny dla szynki z mięsa drobiowego z wyczuwalnymi przyprawami. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.34 Szynka drobiowa 15131135-0 Produkt z mięsa drobiowego uzyskany z tuszek kurczaków, tłuszczów, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych; wygląd: okrągłe batony w osłonkach sztucznych dł. ok. 25 cm i średnicy ok. 80 mm; na przekroju barwa jasnoróżowa do różowej, co najmniej 75 % częścią składników grubo rozdrobnionych, równomiernie rozłożonych i związanych z masą wiążącą; konsystencja ścisła, zwarta, plastry gr. ok. 3 mm nie powinny się rozpadać; smak i zapach charakterystyczny dla szynki z mięsa drobiowego z wyczuwalnymi przyprawami i posmakiem wędzenia. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.35 Schabik drobiowy 15131135-0 Produkt z mięsa drobiowego uzyskany z tuszek kurczaków, tłuszczów, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych; wygląd: batony w osłonkach sztucznych dł. ok. 25 cm i średnicy ok. 70 mm; na przekroju barwa jasnoróżowa, składniki drobno rozdrobnione, równomiernie rozłożone i związane z masą wiążącą; konsystencja ścisła, zwarta, plastry gr. ok. 3 mm nie powinny się rozpadać. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.36 Kiełbasa drobiowa podsuszana 15131135-0 Produkt z mięsa drobiowego, rozdrobnionego w osłonkach naturalnych o średnicy ok. 60 mm i długości ok. 25 cm; produkt wędzony, parzony i suszony. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe z możliwością plastrowania na życzenie Zamawiającego. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 200 kg.37 Parówki drobiowe 15131135-0 Mięso drobiowe drobno rozdrobnione, parzone; barwa powierzchni lekko brązowa; bardzo delikatne w dotyku i smaku. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 230 kg.38 Filet wędzony z indyka 15131135-0 Produkt z mięsa drobiowego, filet poddany peklowaniu, formowaniu, wędzeniu i parzeniu. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.39 Polędwica drobiowa w galarecie 15131135-0 Wyrób grubo rozdrobniony z jasnego mięsa indyczego w otoczce galarety z warzywami konserwowymi: papryką, pieczarkami oraz zieloną pietruszką; blok w osłonce sztucznej bezbarwnej; produkt parzony. Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.40 Mortadela drobiowa z warzywami 15131135-0 Produkt drobno rozdrobniony z mięsa drobiowego, parzony w batonach o długości do 30 cm, średnicy do 10cm, z dodatkiem warzyw krojonych w kostkę (marchewka, pieczarki, papryka, ogórek, kukurydza w kolbach). Niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Zamawiający nie dopuszcza wędlin mrożonych. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.41 Pasztet wieprzowy 15131310-1 Mięso wieprzowe, podroby, tłuszcz, poddany procesowi pieczenia. Bloki o zróżnicowanej wielkości i masie w zależności od użytej formy. Powierzchnia gładka.Konsystencja ścisła, jednolita. Składniki równomiernie wymieszane. Barwa powierzchni wyrobów niekrwistych różowa lub beżowa do brązowej; wyrobów krwistych: brunatna do ciemnobrunatnej. Smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców, przypraw i zastosowanym procesem technologicznym z nieznacznym wyczuciem goryczki wątroby, wyraźnie wyczuwalne przyprawy. Produkowany zgodnie z procedurą metoda tradycyjna.Niedopuszczalne : niejednolitość barwy wyrobów niekrwistych, a wyrobów krwistych jasnoczerwone plamy świadczące o niedopieczeniu. Niedopuszczalne są przypalenia. Niedopuszczalne są skupiska poszczególnych składników. Niedopuszczalne: smak i zapach nieświeżych surowców. Zamawiający nie dopuszcza pasztetu mrożonego. Opakowanie próżniowe. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni. 120 kg.42 Flaki 15131600-1 Żołądki wołowe, oczyszczone, krojone, poddane wstępnej obróbce termicznej. Produkt oczyszczony, gotowany cięty- ok. 50 mm, długość śr.10 mm. Opakowanie jednostkowe- folia hermetycznie zamknięta do 2,50 kg. Termin przydatności nie krótszy niż 14 dni. 180 kg.43 Słonina 15412100-0 Zewnętrzna okrywa półtuszy wieprzowej, tzw. płat słoniny bez skóry, o masie nie mniejszej niż 0,25 kg, jednego rodzaju. Struktura i konsystencja jędrna, miękka, odkształcająca się, barwa biała jednolita w całej masie, zapach swoisty dla słoniny surowej. Niedopuszczalny nieświeży smak i zapach.Zamawiający nie dopuszcza słoniny mrożonej. 200 kg.44 Smalec 15412100-0 Tłuszcz zwierzęcy pakowany w kostkach. Zamawiający nie dopuszcza smalcu mrożonego. Termin przydatności nie krótszy niż 30 dni. 200 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15111000-9, 15111100-0, 15113000-3, 15114000-0, 15131130-5, 15131134-3, 15131135-0, 15131310-1, 15131600-1, 15412100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Najkrótszy czas wymiany towaru20,00
Parametr jakości20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: