Przetarg

Dostawa świeżego drobiu i podrobów

20-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Banacha 1a,02-097 Warszawa
tel. +48225991701,
fax. +48225991714
e-mail: zp@spcsk.pl,
http:// https://uckwum.ezamawiajacy.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 541755-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Dostawa świeżego drobiu i podrobów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy numer identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a , 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, , e-mail zp@spcsk.pl, , faks +48225991714.
Adres strony internetowej (URL): https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://uckwum.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://uckwum.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://uckwum.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwerysteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa świeżego drobiu i podrobów
Numer referencyjny: DZPUCK.262.052.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego drobiu i podrobów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.5) Główny kod CPV: 15112100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15114000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego(https://dzp.spcsk.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadkuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innymWykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wgwzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniuzostanie złożona jedna oferta, Wykonawca może odstąpić od złożenia ww. dokumentu. W sytuacji,gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentu z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 11,Zamawiający, wezwie do uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wyłącznieWykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie określonym w § 9 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, UCK WUM informuje że: 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, zwany dalej UCK WUM.Inspektorem ochrony danych w UCK WUM jest Pani Joanna Gajowska- e-mail: iod@uckwum.pl.2. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORAW ramach negocjacji umów, procedury ich zawarcia oraz realizacji, UCK WUM jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osób fizycznych działających w imieniu własnym jako kontrahenci lub jako przedstawiciele kontrahentów ich pracownicy, współpracownicy lub inne osoby zaangażowane ze strony kontrahentów w negocjowanie i realizację umów. W ramach powyższego Administrator przetwarza identyfikacyjne i kontaktowe dane osobowe, w postaci min. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji oraz innych danych wymaganych do wskazania w treści umowy lub w trakcie jej realizacji. Jeżeli w ramach negocjacji, zawarcia lub realizacji zawartej umowy, kontrahent przekazał Administratorowi dane osobowe swoich przedstawicieli, pracowników lub współpracowników, wskazuje się że niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do tych osób i powinna zostać tym osobom udostępniona.W ramach niniejszego postępowania Administrator przetwarza dane, które mogą dotyczyć osób fizycznych działających w imieniu własnym lub jako przedstawiciele innych podmiotów, których udział w niniejszym postępowaniu związany jest w szczególności z występowaniem jako:1) podmioty, które złożyły zapytania i wnioski w trakcie trwania niniejszego postępowania;2) podmioty, które będą składały pisma dotyczące niniejszego postępowania;3) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;4) osoby trzecie, których dane wskazano w treści ofert;5) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa.3. ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe mogą być pozyskiwane:1) zarówno bezpośrednio od osób fizycznych, których one dotyczą;2) od innych podmiotów np. w imieniu których osoby te działają;3) od innych podmiotów, np. które wskazują dane osobowe w treści przekazywanych dokumentów, ofert i umów.Podanie danych osobowych kontrahenta, pracowników, przedstawicieli lub współpracowników kontrahenta jest dobrowolne, niemniej jest konieczne celem zawarcia umowy i ewentualnego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych danych jest niemożność przeprowadzenia negocjacji, zawarcia i realizacji umowy, w tym min. brak możliwości udziału w przetargu publicznym.4. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu związanym z negocjacją umów, procedurą zawarcia oraz realizacji umów, jak również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz spełniania obowiązków prawnych związanych min. z obowiązkami podatkowymi oraz udostępnianiem informacji publicznej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku min. z:a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;b) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;c) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;d) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;e) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;f) ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z koniecznością obrony praw i dochodzenia roszczeń oraz celem ewentualnego udostępnienia pomieszczeń, zachowania warunków bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w UCK WUM i identyfikacji osób przebywających na terenie UCK WUM, jak również w celach ewentualnego wyjaśnienia przez UCK WUM zdarzeń niepożądanych, w tym okoliczności zaistniałych szkód.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu, tj. decyzjom i działaniom, które podejmowane są bez udziału woli człowieka, a jedynie za sprawą systemów i programów komputerowych. Dane nie będą wykorzystywane do żadnych celów komercyjnych oraz marketingowych.5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będzie to wynikało z konieczności realizacji umowy lub będzie to wymagane przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, które w imieniu Administratora upoważnione są do przetwarzania danych osobowych, w szczególności są to podmioty realizujące na rzecz Administratora świadczenia i usługi oraz biorące udział w wypełnianiu obowiązków prawnych nałożonych na Administratora lub współpracujące z nim celem realizacji jego działalności. Podmiotami tymi mogą być zewnętrzni usługodawcy, w szczególności w zakresie usług informatycznych, doradczych, prawnych, transportowych, księgowych, organizacji poczty elektronicznej, ochrony mienia, szkoleniowych, kurierskich i pocztowych, przy czym tego rodzaju podmioty przetwarzają dane osobowe, na podstawie umów zawartych z Administratorem, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i na warunkach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem zachowania ochrony prawa osób, których dane zostają udostępnione. UCK WUM może również przekazać dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom), które na podstawie umowy lub przepisu prawa będą miały uprawnienia do ich dostępu, które to podmioty jednocześnie mogą być odrębnymi administratorami danych osobowych, w tym organy ścigania, sądy, Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Najwyższa Izba Kontroli. W przypadku umów zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, dane mogą zostać udostępnione również osobom lub podmiotom, które będą miały prawo dostępu do dokumentacji postępowania prowadzonego na podstawie w/w ustawy.6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄOsoba której dane dotyczą posiada:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające, w tym w przypadku procedury zawierania umowy w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo to nie przysługuje z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych ;5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;6) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające, w tym gdy dane przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz okres archiwizacji umowy i dokumentów księgowych, który wynika z odpowiednich przepisów. Dane mogą być też przetwarzane przez czas związany z ewentualnym wyjaśnieniem zdarzeń niepożądanych, szkód i roszczeń. Dane będą mogły być przetwarzane przez dłuższy okres czasu jeżeli taka podstawa wynikać będzie bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku umów zawieranych w ramach Prawa zamówień publicznych, dane będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych, krajowych, regionalnych oraz w zawieranych umowach o dofinansowanie. Jednocześnie wskazuje się, że umowy zawierane w trybie zamówień publicznych, wraz z załącznikami podlegają archiwizacji zakładowej bez brakowania, a następnie po okresie archiwizacji zakładowej, są przekazywane do Archiwum Państwowego.8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności własny obowiązek informacyjny Wykonawcy, przewidziany w art. 13 RODO, względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 2) Ponadto Wykonawca wypełnia własny obowiązek informacyjny Wykonawcy, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Mając na uwadze powyższe, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz celem zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione własne obowiązki informacyjne, a osoby których dane dotyczą posiadają wiedzę, że ich dane zostały ujawnione Zamawiającemu, Wykonawca składa wobec Zamawiającego oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ, w którego treści Wykonawca potwierdzi wypełnienie przez Wykonawcę jego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz potwierdzi przekazanie osobom których dane dotyczą, treści klauzuli informacyjnej Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH