Przetarg

Sukcesywna dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Al. Jana Pawła II 25A,37-450 Stalowa Wola
tel. +48508082032, +48506656760
e-mail: scuw@stalowawola.pl
http:// http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542582-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH: Sukcesywna dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamawiającym jest:Centralny Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych (SCUW)które działa na podstawie uchwały NR XV/163/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 września 2019 r. w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem tj.:1.) Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 55A 37-450 Stalowa Wola 2.) Żłobka Miejskiego Al. Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola 3.) Przedszkola Nr 1 ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola 4.) Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy ul. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola 5.) Przedszkola nr 4 ul. Melchiora Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola 6.) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima ul. Mieszka I-go 5, 37- 450 Stalowa Wola 7.) Przedszkola nr 6 ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola 8.) Przedszkola nr 9 al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola 9.) Przedszkola nr 10 im. Marii Konopnickiej Al. Jana Pawła II 11 37-450 Stalowa Wola 10.) Przedszkola nr 11 al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola 11.) Przedszkole nr 15 ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola 12.) Przedszkola nr 18 im. Marii Montessori ul. Józefa Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola 13.) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej WoliUl. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola14.) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola15.) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli Ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola16.) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Ul. Energetyków 18 37-450 Stalowa Wola17.) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Ul. Wojska Polskiego 9 37-450 Stalowa Wola18.) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola
I. 1) NAZWA I ADRES: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH, krajowy numer identyfikacyjny 384503002, ul. Al. Jana Pawła II   25A , 37-450   Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48508082032, +48506656760, e-mail scuw@stalowawola.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657
Adres profilu nabywcy: https://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1663
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1663

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1663

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://epuap.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola
Numer referencyjny: ZP-II.271.41.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem.2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy dla jednostek organizacyjnych będących jednocześnie płatnikami umowy:1.) Żłobek Miejski w Stalowej Woli Aleje Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651509832, REGON 830009100 2.) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woliul. Józefa Poniatowskiego 55A 37-450 Stalowa Wola NIP 8652565324, REGON 365876488 3.) Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-15-20-325, REGON 8302206094.) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woliul. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520354, REGON 8302206155.) Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651733311, REGON: 830220704 6.) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli ul. Mieszka I-go 5, 37- 450 Stalowa Wola NIP: 8651776579, REGON: 830220710 7.) Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-14-94-792, REGON 8302207278.) Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494800, REGON 8302207409.) Przedszkole nr 10 w Stalowej Woli im. Marii Konopnickiej Al. Jana Pawła II 11 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520377, REGON 830220756, 10.) Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa WolaNIP 8651494384, REGON: 830220762 11.) Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651522034, REGON: 830220791 telefon: 15 842-49-0312.) Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427264, REGON: 830220816 13.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej WoliUl. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa WolaNIP: 8651427287, REGON: 00083741314.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa WolaNIP: 8651426997, REGON: 00083742015.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli Ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa WolaNIP: 8651427270, REGON: 00083743616.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Ul. Energetyków 18 37-450 Stalowa WolaNIP: 8651450665, REGON: 00083744217.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Ul. Wojska Polskiego 9 37-450 Stalowa WolaNIP: 8651450926, REGON: 00132167018.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651451328, REGON: 8300035913. Szczegółowe wymagania jakościowe oraz terminy sukcesywnych dostaw dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw pieczywa. 4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych Zamawiających własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek wraz z wniesieniem następuje do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca na życzenie Zamawiającego nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie na okres do następnej dostawy. 6. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 7. Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego w terminie wskazanym w załączniku nr 2 - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw pieczywa, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym lub osobistym poszczególnych Zamawiających/ jednostek organizacyjnych. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w Formularzach Rzeczowo-cenowych załączniku nr 1. Poszczególnym Zamawiającym przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych produktów w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 1 (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych.9. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Rzeczowo-Cenowym - Załącznik nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu Rzeczowo-Cenowym nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy.10. W razie dostarczenia produktów niespełniających wyżej wymienionych warunków (towar nieświeży, czerstwy, rozpadający się, o nieodpowiednim zapachu, pleśń),Zamawiający sporządzi protokół odbioru dostawy i zażąda od Wykonawcy wymianyprzedmiotu zamówienia na produkty spełniające te wymogi, w ciągu min. 1 godziny a maksymalnie 8 godzin od chwili powiadomienia. Powiadomienie zostanie dokonane przez Zamawiającego faksem, drogą mailową, telefonicznie bądź osobiście, z informacją o przedmiocie dostaw, ilości i różnicy jakościowej. Czas reklamacji stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert (Kt).11. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności:Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za: Nie dotyczy;Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.2.) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana.3.) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy.4.) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 11 ppkt 1-3.5.) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 11 ppkt 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.5) Główny kod CPV: 15811000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15600000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 2. Termin oraz godziny sukcesywnych dostaw dla poszczególnych jednostek organizacyjnych został uszczegółowiony w załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw pieczywa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1: 1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1-5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. W celu zweryfikowania czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada: 1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) formularz ofertowy; 2) formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1; 2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 3) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w ofercie Wykonawcy parametrów (np. pojemność, waga, skład) i producenta danego artykułu spożywczego jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. wycofanie produktu z użycia, chwilowe trudności z dostępem danego produktu na rynku), zazgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia jakości dostarczanych artykułów; b) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy. c) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy. d) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. e) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. f) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy, 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku: 1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) Wzrostu o 30% cen pieczywa wykazanego na podstawie Wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS w wymiarze miesięcznym, 3. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 4. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia odpowiednio: 1) nowych stawek podatku od towarów i usług, 2) Wzrostu cen pieczywa wykazanego na podstawie Wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS w wymiarze miesięcznym. 5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pln
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH