Przetarg

Dostawy świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin)

31-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7,64-920 Piła
tel. 67 3522134,
fax. 67 3522322
e-mail: magdalena.losos@sppila.policja.gov.pl,
http:// www.pila.szkolapolicji.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 568527-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Szkoła Policji w Pile: Dostawy świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policji w Pile, krajowy numer identyfikacyjny 57029066300000, ul. Pl. Staszica  7 , 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 3522134, , e-mail magdalena.losos@sppila.policja.gov.pl, , faks 67 3522322.
Adres strony internetowej (URL): www.pila.szkolapolicji.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Szkolenie Policji
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pila.szkolapolicji.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pila.szkolapolicji.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Szkoły Policji w Pile.
Adres:
Szkoła Policji w Pile, 64-920 Piła, Plac Staszica 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin)
Numer referencyjny: 258/JZ-96/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Niniejsze postępowanie podzielone jest na trzy części: Część nr 1 - dostawa świeżych części drobiowych w orientacyjnej ilości – 1 675 kg (CPV 15112100-7);Część nr 2 - dostawa mięsa wołowego i wieprzowego w orientacyjnej ilości – 1 475 kg (CPV 15111000-9);Część nr 3 - dostawa przetworów mięsnych (wędlin) w orientacyjnej ilości – 3 880 kg (CPV 15100000-9).2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 odrębne części, zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b i 2c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część, lub więcej części zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. 3. Szczegółowy wykaz i opis asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz szacowana ilość zamawianych produktów została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ. Załączniki te stanowią jednocześnie Formularze cenowe, które stanowić będą część oferty.4. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15112100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15111000-9
15100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.2. Zamawiający zastrzega prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 3 miesięcy po terminie określonym w umowie, tj. 31 grudnia 2020 r., w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.3. Przewidywany termin pierwszej dostawy: 01 września 2020 r.4. Dostawy towaru odbywać się będą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do w godz. 6:00 do 9:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać od Wykonawcy realizacji dostaw również w soboty w godz. 6:00 do 9:00.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) lub posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, która jest przedmiotem zamówienia, spełniającym niezbędne warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) lub decyzję administracyjną o wpisie do rejestru zakładów albo zatwierdzenia zakładu wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym - zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824 ze zm.). Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rodzajów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2007 r. nr 106 poz. 730);b) Wypełniony „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (…)”, w którym należy wykazać dysponowanie min. jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu towaru, ze wskazaniem daty wydania decyzji lub kontroli dopuszczającej pojazd do transportu w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyki zaoferowanych produktów - dot. części nr 3 - przetwory mięsne (wędliny).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony w każdej pozycji Opis przedmiotu zamówienia (Formularz cenowy) zgodnie z załącznikiem nr 2a, 2b lub 2c do SIWZ.3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.4) Klauzulę informacyjną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ,5) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian do niniejszej umowy, spowodowanych okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez strony w przypadku:1) zmiany ilości dostawy, pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz pod warunkiem występowania produktu w opisie przedmiotu zamówienia oraz po cenie podanej w ofercie, na podstawie której zawarto niniejszą umowę. 2) zmiany nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych.2. Zmiana dostarczanego asortymentu może nastąpić w przypadku:1) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej,2) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu,3) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa świeżych części drobiowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa świeżych części drobiowych w orientacyjnej ilości – 1 675 kg. Szczegółowy wykaz i opis asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz szacowana ilość zamawianych produktów została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. Załącznik ten stanowi jednocześnie Formularz cenowy, który stanowić będzie część oferty. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.2. Zamawiający zastrzega prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 3 miesięcy po terminie określonym w umowie, tj. 31 grudnia 2020 r., w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.3. Przewidywany termin pierwszej dostawy: 01 września 2020 r.4. Dostawy towaru odbywać się będą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do w godz. 6:00 do 9:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać od Wykonawcy realizacji dostaw również w soboty w godz. 6:00 do 9:00.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego w orientacyjnej ilości – 1 475 kg. Szczegółowy wykaz i opis asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz szacowana ilość zamawianych produktów została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2b do SIWZ. Załącznik ten stanowi jednocześnie Formularz cenowy, który stanowić będzie część oferty. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15111000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.2. Zamawiający zastrzega prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 3 miesięcy po terminie określonym w umowie, tj. 31 grudnia 2020 r., w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.3. Przewidywany termin pierwszej dostawy: 01 września 2020 r.4. Dostawy towaru odbywać się będą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do w godz. 6:00 do 9:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać od Wykonawcy realizacji dostaw również w soboty w godz. 6:00 do 9:00.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa przetworów mięsnych (wędlin)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy wykaz i opis asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz szacowana ilość zamawianych produktów została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2c do SIWZ. Załącznik ten stanowi jednocześnie Formularz cenowy, który stanowić będzie część oferty. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.2. Zamawiający zastrzega prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 3 miesięcy po terminie określonym w umowie, tj. 31 grudnia 2020 r., w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.3. Przewidywany termin pierwszej dostawy: 01 września 2020 r.4. Dostawy towaru odbywać się będą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do w godz. 6:00 do 9:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać od Wykonawcy realizacji dostaw również w soboty w godz. 6:00 do 9:00.