Przetarg

Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Suwałkach

15-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Areszt Śledczy w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 29,16-400 Suwałki
tel. 875 651 207
fax. 875 650 328
e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
http:// www.zp.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585299-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Areszt Śledczy w Suwałkach: Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Suwałkach, krajowy numer identyfikacyjny 31959800000000, ul. ul. Wojska Polskiego  29 , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 651 207, e-mail as_suwalki@sw.gov.pl, faks 875 650 328.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemna
Adres:
Areszt Śledczy, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 29

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Suwałkach
Numer referencyjny: DKW.2232.4.2020.LSZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących artykułów:Część 1 – przyprawy1) Sól jodowana - opakowanie jedn. max. 1 kg – 1 760,00 kg,2) Kawa zbożowa opakowanie jedn. max. 1 kg – 700,00 kg,3) Herbata granulowana- opakowanie jedn. max. 100 g – 200,00 kg,4) Ketchup - opakowanie jedn. max. 1 kg – 390,00 kg,5) Przyprawa do zup w płynie - opakowanie jedn. max. 1 l – 440,00 l,6) Przyprawa jarzynka w proszku - opakowanie jedn. max. 1 kg – 470,00 kg 7) Koper nać suszona - opakowanie jedn. max. 100 g – 27,00 kg,8) Pietruszka nać suszona - opakowanie jedn. max. 100 g – 22,00 kg, 9) Liść laurowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 58,00 kg,10) Majeranek - opakowanie jedn. max. 100 g – 51,00 kg,11) Papryka mielona słodka - opakowanie jedn. max. 100 g – 53,00 kg,12) Pieprz czarny mielony - opakowanie jedn. max. 100 g – 72,00 kg,13) Pieprz ziołowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 76,00 kg,14) Ziele angielskie- opakowanie jedn. max. 100 g – 59,00 kg,15) Kwasek cytrynowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 23,00 kg,16) Ocet - opakowanie jedn. max. 1 l – 125,00 l,17) Majonez - opakowanie jedn. słoik, max. 1 kg – 310,00 kg,18) Musztarda – opakowanie jedn. max. 1 kg – 400,00 kg,19) Chrzan tarty -opakowanie jedn. max. 1 kg – 360,00 kg,20) Włoszczyzna suszona - opakowanie jedn. max. 1 kg – 110,00 kg21) Cynamon - opakowanie jedn. max. 100 g – 6,00 kg,22) Syrop owocowy - opakowanie jedn. max. 10 l – 2 120,00 l,23) Zupa pieczarkowa w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 1 040,00 kg,24) Zupa ogonowa w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 680,00 kg,25) Zupa rosół drobiowy w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg –260,00 kg,26) Żurek w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 710,00 kg,Część 2- przetwory z warzyw 1) Leczo warzywne pasteryzowane - opak. jedn. max. 3 kg – 2 450,00 kg,2) Koncentrat pomidorowy 30% -opak. jedn. max. 1 kg – 2 900,00 kg,3) Szczaw konserwowy cięty, - opak. jedn. max. 1 kg – 1 220,00 kg, Część 3 - tłuszcze 1) Margaryna do smarowania o zawartości tłuszczu 40%– kostka, opak. jedn. max.250 g- 9 660,00 kg2) Margaryna do smarowania o zawartości tłuszczu 60% – kostka, opak. jedn.max. 250 g - 1 590,00 kg3) Olej roślinny uniwersalny- opak. jedn. 1,3,5 litrów – 3 600,00 lCzęść 4 – przetwory z owoców 1) Dżem – opak. jedn. max. 15 kg –1 860,00 kg2) Marmolada wieloowocowa - opak. jedn. max. 15 kg – 2 200,00 kg Część 5 - cukier1) cukier - opak. jedn. max. 1 kg – 4 660,00 kg2. Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia o innej gramaturze, niż podana w opisie przedmiotu zamówienia3. W/w artykuły muszą odpowiadać Polskiej Normie.4. Wszystkie w/w produkty muszą spełniać normy, co do jakości, jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych.5. Podane ilości są szacunkowe (maksymalne) i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie.6. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie dostarczone ilości towaru.7. Z tytułu zmniejszenia wielkości zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe ani prawne. 8. Wymagania i warunki realizacji zamówienia stawiane Wykonawcy:1) Miejsce realizacji zamówienia: magazyn Aresztu Śledczego w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki.2) Transport towaru odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy, samochodem dopuszczonym do przewozu żywności.3) Dostawy będą częściowe i sukcesywne. Ilość i rodzaj zamawianego towaru zamawiający określał będzie każdorazowo telefonicznie, mailem bądź faxem do godziny 900 na dwa dni przed dostawą.4) Dostawa towaru odbywać się będzie od poniedziałku do piątku do godz. 1100 z wyłączeniem świąt.5) Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanego towaru w swojej siedzibie, w dniu dostawy każdej partii.6) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.7) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.10) Wszystkie opakowania powinny być bezzwrotne.11) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są artykuły żywnościowe. Dla dostaw opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia. Zamawiający uwzględnił koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób dostawy na koszt Wykonawcy, wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia oferowanych produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej ceny w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych wysokości obowiązującej stawki VAT. W przypadku produktów żywnościowych, ze względu na ich specyfikę nie ma możliwości uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kosztu cyklu życia produktu. 12) CPV 15800000-6 różne produkty spożywcze , 15331000-7 – przetworzone warzywa 15332200-6 dżemy i marmolady, 15430000-1 tłuszcze jadalne, 15831200-4 cukier biały

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15331000-7
15331000-7
15332200-6
15430000-1
15831200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-11-01   lub zakończenia: 2021-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Z uwagi na to, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Z uwagi na to, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Z uwagi na to, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana ceny może nastąpić w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:a) wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,b) wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,c) wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności.3) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania,4) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 29, Tel. 87 565 12 07 reprezentowany przez Dyrektora Aresztu ; inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Suwałkach jest Pan Paweł Krupiński, kontakt: adres e-mail: iod_as_suwalki@sw.gov.pl; telefon Tel. 87 566 12 55 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer DKW.2232.4.2020.LSZ Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Suwałkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: przyprawy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Sól jodowana - opakowanie jedn. max. 1 kg – 1 760,00 kg,2) Kawa zbożowa opakowanie jedn. max. 1 kg – 700,00 kg,3) Herbata granulowana- opakowanie jedn. max. 100 g – 200,00 kg,4) Ketchup - opakowanie jedn. max. 1 kg – 390,00 kg,5) Przyprawa do zup w płynie - opakowanie jedn. max. 1 l – 440,00 l,6) Przyprawa jarzynka w proszku - opakowanie jedn. max. 1 kg – 470,00 kg 7) Koper nać suszona - opakowanie jedn. max. 100 g – 27,00 kg,8) Pietruszka nać suszona - opakowanie jedn. max. 100 g – 22,00 kg, 9) Liść laurowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 58,00 kg,10) Majeranek - opakowanie jedn. max. 100 g – 51,00 kg,11) Papryka mielona słodka - opakowanie jedn. max. 100 g – 53,00 kg,12) Pieprz czarny mielony - opakowanie jedn. max. 100 g – 72,00 kg,13) Pieprz ziołowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 76,00 kg,14) Ziele angielskie- opakowanie jedn. max. 100 g – 59,00 kg,15) Kwasek cytrynowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 23,00 kg,16) Ocet - opakowanie jedn. max. 1 l – 125,00 l,17) Majonez - opakowanie jedn. słoik, max. 1 kg – 310,00 kg,18) Musztarda – opakowanie jedn. max. 1 kg – 400,00 kg,19) Chrzan tarty -opakowanie jedn. max. 1 kg – 360,00 kg,20) Włoszczyzna suszona - opakowanie jedn. max. 1 kg – 110,00 kg21) Cynamon - opakowanie jedn. max. 100 g – 6,00 kg,22) Syrop owocowy - opakowanie jedn. max. 10 l – 2 120,00 l,23) Zupa pieczarkowa w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 1 040,00 kg,24) Zupa ogonowa w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 680,00 kg,25) Zupa rosół drobiowy w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg –260,00 kg,26) Żurek w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 710,00 kg,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-01
data zakończenia: 2021-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: przetwory z warzyw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Leczo warzywne pasteryzowane - opak. jedn. max. 3 kg – 2 450,00 kg,2) Koncentrat pomidorowy 30% -opak. jedn. max. 1 kg – 2 900,00 kg,3) Szczaw konserwowy cięty, - opak. jedn. max. 1 kg – 1 220,00 kg,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-01
data zakończenia: 2021-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: tłuszcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Margaryna do smarowania o zawartości tłuszczu 40%– kostka, opak. jedn. max.250 g- 9 660,00 kg2) Margaryna do smarowania o zawartości tłuszczu 60% – kostka, opak. jedn.max. 250 g - 1 590,00 kg3) Olej roślinny uniwersalny- opak. jedn. 1,3,5 litrów – 3 600,00 l
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15430000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-01
data zakończenia: 2021-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: przetwory z owoców
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Dżem – opak. jedn. max. 15 kg –1 860,00 kg2) Marmolada wieloowocowa - opak. jedn. max. 15 kg – 2 200,00 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332200-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-01
data zakończenia: 2021-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: cukier
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) cukier - opak. jedn. max. 1 kg – 4 660,00 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15831200-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-01
data zakończenia: 2021-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: