Przetarg

Dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Hajnówce

15-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Areszt Śledczy w Hajnówce
Warszawska 67,17-200 Hajnówka
tel. 85 6832007 w.120, 6832008,
fax. 85 6832978
e-mail: as_hajnowka@sw.gov.pl,
http:// https://www.zp.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 597948-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Areszt Śledczy w Hajnówce: Dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Hajnówce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 12520570000000, ul. Warszawska  67 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6832007 w.120, 6832008, , e-mail as_hajnowka@sw.gov.pl, , faks 85 6832978.
Adres strony internetowej (URL): https://www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.sw.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.zp.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Penitencjarna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oświadczenia, wnioski i informacje przekazywane mogą być pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty, umowy i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ - wyłącznie forma pisemna.
Adres:
Areszt Śledczy w w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Hajnówce
Numer referencyjny: DKw.2232.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Hajnówce wraz z transportem i rozładunkiem: Chleb pszenno – żytni krojony 500g - 51 000kg, Chleb razowy krojony 400g - 600kg, Bułka tarta w opakowaniach do 25 kg - 600kg. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość dostarczonych PIECZYWA może ulec zmniejszeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 90 % wielkości całego zamówienia. W związku z zmniejszeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych i finansowych. Zamawiane pieczywo musi być świeży, dobrej jakości, wolne od wad (niepożądane wady organoleptyczne: obce posmaki, zapachy, nalot pleśni, fragmenty obcych ciał, itp.). Towar należy dostarczać w opakowaniach plastikowych - pojemnikach EURO – stosowanych jako opakowanie zbiorcze. Opis przedmiotu zamówienia: Chleb pszenno-żytni o wadze netto 500g - pokrojony na równe kromki grubości w zakresie od 11 do 13 mm, pakowany w opakowania jednostkowe (woreczki foliowe lub folię stretch). Na każdym bochenku musi znajdować się informacja o produkcie i dacie ważności. Bez konserwantów i polepszaczy. Pieczywo świeże. Kształt chleb podłużny, półokrągły, skórka równomiernie zabarwiona, bez pęknięć na powierzchni i na bokach, ścisłe zrośnięta z miękiszem, miękisz powinien być elastyczny, zapach i smak pieczywa odpowiedni dla danego rodzaju pieczywa. Chleb wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także będzie odpowiadać standardom określonym w Polskich Norm. Zamawiający może żądać od Wykonawcy okazania w stosunku do produktu odpowiedniego certyfikatu zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. Termin przydatności do spożycia nie krótszym niż 3 dni, pozwalającym na przechowywanie w odpowiednich warunkach, liczonym od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Chleb razowy o wadze netto 400g - pokrojony na równe kromki grubości w zakresie od 11 do 13 mm, pakowany w opakowania jednostkowe (woreczki foliowe lub folię stretch). Na każdym bochenku musi znajdować się informacja o produkcie i dacie ważności. Bez konserwantów i polepszaczy. Pieczywo świeże. Kształt chleb prostokątny (blaszka), skórka równomiernie zabarwiona, bez pęknięć na powierzchni i na bokach, ścisłe zrośnięta z miękiszem, zapach i smak pieczywa odpowiedni dla danego rodzaju pieczywa. Chleb wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także będzie odpowiadać standardom określonym w Polskich Norm. Zamawiający może żądać od Wykonawcy okazania w stosunku do produktu odpowiedniego certyfikatu zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. Termin przydatności do spożycia nie krótszym niż 3 dni, pozwalającym na przechowywanie w odpowiednich warunkach, liczonym od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Bułka tarta w opakowaniach do 25kg – wyrób otrzymany przez rozdrobnienie wysuszonego pieczywa pszennego zwykłego i wyborowego, bez dodatku nasion, nadzień i zdobień, postać sypka, bez grudek, barwa od szaro kremowej do złocistej, może być niejednolita, zapach swoisty, bez obcych zapachów, smak typowy dla suszonego pieczywa pszennego, bez obcych posmaków. Wilgotność nie więcej niż 10%. Obecność szkodników zbożowo-mącznych i innych lub ich pozostałości niedopuszczalna. Obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych niedopuszczalna. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 1 miesiąc od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Bułka tarta wytwarzana będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także będzie odpowiadać standardom określonym w Polskich Norm. Zamawiający może żądać od Wykonawcy okazania w stosunku do produktu odpowiedniego certyfikatu zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. Zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego oraz warunki dostawy: Zamawiający ma prawo dzielić ilość zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb wynikających ze złożonych zapotrzebowań, a ilość i asortyment poszczególnych produktów Zamawiający określać będzie każdorazowo, najpóźniej na 20 godzin przed dostawą. Asortyment będzie dostarczany na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego (personel służby żywieniowej Aresztu Śledczego w Hajnówce). Zamówienie będzie przekazywane Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu ofertowym. Zamówienie uważa się za złożone w przypadku: - telefonu – z chwila wykonania połączenia- e-maila – z chwilą potwierdzenia wysłania wiadomości, Dostawy pieczywa, wraz z transportem i rozładunkiem do magazynu Aresztu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka, realizowane będą sukcesywnie w dostawach częściowych określonych przez Zamawiającego stosownie do potrzeb mających na celu zapewnienie ciągłości żywienia osadzonych przebywających w jednostce. Koszt dostawy i jego ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Dostawa pieczywa będzie realizowana od poniedziałku do soboty z pominięciem wolnych dni świątecznych, w godzinach 12:00 - 14:00, pojazdami Wykonawcy przystosowanymi do przewozu pieczywa, spełniającymi wymogi przepisów prawa do ich przewożenia. Odbiór zamawianego pieczywa przeprowadzany będzie każdorazowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy i polegać będzie na komisyjnym przeważeniu/przeliczeniu i wizualnemu sprawdzeniu cech jakościowych oraz terminów przydatności. Do każdego asortymentu podlegającego pakowaniu należy załączyć etykietę z opisem jego zawartości tj.: - nazwę środka spożywczego oraz skład - dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym, - datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia, - dane identyfikujące producenta środka spożywczego, - wagę netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, - warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania, - oznaczenie partii produkcji, - klasę jakości handlowej. Za prawidłowo zrealizowaną zostanie uznana dostawa, której różnica pomiędzy ilością zamówioną, a dostarczoną wyniesie nie więcej niż +/- 0,5kg ilości zamówionej danego asortymentu. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na ilość asortymentu określoną w dokumencie ważenia, wynikającą z komisyjnego ważenia każdej dostawy, zgodnie z rzeczywistą wielkością dostaw, uwzględniając asortyment i cenę określoną w umowie. Należność za zrealizowane dostawy Zamawiający będzie uiszczał w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Każdorazowy wjazd Wykonawcy na teren Zamawiającego będzie poprzedzony odprawą na bramie głównej tutejszej jednostki. Przedstawiciele Wykonawcy, celem realizacji przedmiotu zamówienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości zamawiającego (także wjazdu samochodem dostawczym), po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości, jak też po bezwzględnym zdeponowaniu na bramie posiadanych przy sobie przedmiotów niebezpiecznych oraz niedozwolonych (tj. np. telefon komórkowy, alkohol, broń itp.). Osoby realizujące dostawy w imieniu Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli prawa wstępu na teren jednostki. W przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w sytuacjach kryzysowych oraz klęsk żywiołowych Wykonawca zobowiązuje się realizować dane zamówienia w pierwszej kolejności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w trakcie podpisywania umowy do podania telefonów kontaktowych, numerów email oraz dokonania innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 15811100-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-11-15   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
122020-11-15 2021-11-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP, oraz na pod-stawie art. 24 ust. 5, 6 i 7 ustawy PZP. Oświadczenie iż zostały podjęte kroki naprawcze zgodnie z art. 24 ust 8 ustawy PZP. Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca. Oświadczenie dotyczące podanych informacji. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej o której mowa w art. 86 ust 5 wykonawca dostarcza oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w V rozdziale SIWZ. Oświadczenie, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonym w V rozdziale SIWZ polega na zasobach innych podmiotów. Oświadczenie dotyczące podanych informacji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminem niżej wymienionych dokumentów. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS lub KRUS albo innego dokumentu że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu, siedziby, osób reprezentujących Strony umowy, zmianę formy prawnej prowadzonej działalności, 2) zmianę postanowień w zakresie podatku VAT. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w za-kresie podatku VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej lub pomniejszonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury VAT. 3) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, na skutek klęsk żywiołowych spowodowanych nieodwracalnymi działaniami przyrody lub na skutek działań osób trzecich. Udowodnienie w/w sytuacji leżeć będzie po stronie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH