Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa drobiu i wędlin drobiowych, mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Powidz-Osiedle 6,62-430 Powidz
tel. 261 544 471; 261 544 261
fax. 261 544 332; 261 544 111
e-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
http:// www.33bltr.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 612913-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

33 Baza Lotnictwa Transportowego: Dostawa drobiu i wędlin drobiowych, mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 33 Baza Lotnictwa Transportowego, krajowy numer identyfikacyjny 31018885400000, ul. Powidz-Osiedle  6 , 62-430  Powidz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 544 471; 261 544 261, e-mail 33bltr.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 544 332; 261 544 111.
Adres strony internetowej (URL): www.33bltr.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.33bltr.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.33bltr.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście
Adres:
33. Baza Lotnictwa Transportowego, Powidz Osiedle 6, 62-430 Powidz, Kancelaria Jawna - budynek nr 1, parter, pokój 43

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobiu i wędlin drobiowych, mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych
Numer referencyjny: 26/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobiu i wędlin drobiowych, mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz dla 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 4 zadania:Zadanie nr 1: dostawa drobiu i wędlin drobiowych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2A do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3A do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”Zadanie nr 2: dostawa drobiu i wędlin drobiowych do 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2B do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3B do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”Zadanie nr 3: dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2C do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3C do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”Zadanie nr 4: dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych do 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2D do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3D do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:3.1. Miejsce dostaw: • dla zadania nr 1 i 3 - Magazyn żywnościowy 33. BLTr ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz - ilości dostaw określone zostały w załączniku nr 2A oraz 2C do SIWZ• dla zadania nr 2 i 4 - Magazyn żywnościowy 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie (63-200), ul. Wojska Polskiego 71 - ilości dostaw określone zostały w załączniku nr 2B oraz 2D do SIWZ 3.2. Częstotliwość dostaw: Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie w dni robocze w godzinach od 07:30 do 11:00, na podstawie pisemnego zamówienia składanego faksem lub e-mailem przez danego odbiorcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.3.3. Ilość i wartości towarów określone w umowie są planowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia, w formie pisemnej, przyjętych w umowie ilości, wartości dostaw w sytuacjach których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia ilości i wartości dostaw.3.4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres realizowania przedmiotu zamówienia, aktualnych dokumentów:a) potwierdzenia wdrożonego systemu HACCP w formie certyfikatu systemu HACCP wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie albo zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem wdrożonego systemu HACCP.b) aktualnej decyzji administracyjnej:• powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 ze zm.) lub• właściwego organu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252 ze zm.) ,lub • zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730 ). c) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub/ i dostarczone, sprzedane przez Wykonawcę na kwotę równą lub wyższą wartości zawartej umowy przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w następującym zakresie:4.1. Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2D do SIWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości towarów, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.4.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. 4.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 90% każdej z pozycji asortymentowej wynikającej z formularza cenowego Wykonawcy.4.4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie, w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.4.5. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy. 5. Standardy jakościowe zostały określone szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach nr 3A-3D do SIWZ.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, określa „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15112300-9
15114000-0
15131135-0
15113000-3
15111100-0
15111200-1
15114000-0
15131130-5
15131134-3
15131210-0
15131000-5
15131120-2
15131200-7
15412100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada:a) aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 ze zm.)lubb) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252 ze zm.) lubc) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a) aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłożenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność , zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 ze zm.)lubb) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252 ze zm.) lubc) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730 ) 2. W przypadku gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza terenu RP, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów ) pochodzenia zwierzęcego. 3. W przypadku gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców , przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla tego Wykonawcy, który będzie wykonywał część zamówienia objętą obowiązkiem posiadaniem uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oferta musi zawierać następujące dokumenty:a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ,b) wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg załącznika nr 2A-2D do SIWZ,c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art.139 ust.2 Pzp).2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przedmiocie zmniejszenia ilości i proporcjonalnie wartości przedmiotu zamówienia w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych, odwołania szkoleń i ćwiczeń, polecenie wyższych przełożonych, siła wyższa). Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z jednoczesnym przesłaniem projektu zmian do umowy w zakresie zmian jak wyżej, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn.2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: osiągnięcia przez jednostkę gotowości do podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, kursów, szkoleń, służb przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej, itp.) Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych terminach i częstotliwościach oraz miejscach (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen jednostkowych netto zawartych w niniejszej umowie. Zmiany te następować będą w ramach ustalonej łącznej wartości umowy.O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w terminie do 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. Zmiana nie wymaga aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia ze strony Zamawiającego wraz z określeniem podstawy zmian, czasu w jakim będą obowiązywały, miejsc dostaw i szacowanych ilości do realizacji w tym czasie. Wykonawca zrealizuje złożone zamówienie zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy ze względu na zmianę ustawowej stawki podatku VAT. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy będzie automatycznie wypłacone według nowej stawki VAT. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu szczegółowy wykaz asortymentu środków spożywczych z nowymi stawkami VAT.4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców w przypadku, gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji podwykonawcy.5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku gdy: a) konieczność powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy podwykonawcy jest spowodowana rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację umowy przez Wykonawcę, b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych (zwiększenia i zmniejszenia) zamawianych poszczególnych towarów określonych w zał. nr 2 z zastrzeżeniem, że łączna kwota zamówienia w ramach realizacji umowy nie przekroczy kwoty maksymalnej określonej w § 2 ust. 1 umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone na poniższych zasadach łącznie:a) zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnego aneksu z wyjątkiem pkt 2 ppkt 2,b) zmiany w zapisach umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron.5. Zmiany umowy nie mogą naruszać art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.6. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień w stosunku do treści oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa drobiu i wędlin drobiowych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobiu i wędlin drobiowych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2A do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3A do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6, 15112300-9, 15114000-0, 15131135-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa drobiu i wędlin drobiowych do 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobiu i wędlin drobiowych do 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2B do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3B do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6, 15112300-9, 15114000-0, 15131135-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2C do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3C do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15113000-3, 15111100-0, 15111200-1, 15114000-0, 15131130-5, 15131134-3, 15131210-0, 15131000-5, 15131120-2, 15131200-7, 15412100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


Część nr: 4Nazwa: Dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych do 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych do 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2D do SIWZ – „Formularz cenowy” oraz załącznik 3D do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15113000-3, 15111100-0, 15111200-1, 15114000-0, 15131130-5, 15131134-3, 15131210-0, 15131000-5, 15131120-2, 15131200-7, 15412100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.