Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa różnych produktów spożywczych, owoców i warzyw przetworzonych część I i II i konserw

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Karny w Cieszynie
ul. Chrobrego 2,43-400 Cieszyn
tel. 033 8513220, 8513270
fax. 338 511 755
e-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl
http:// www.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613421-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Zakład Karny w Cieszynie: Dostawa różnych produktów spożywczych, owoców i warzyw przetworzonych część I i II i konserw
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Cieszynie, krajowy numer identyfikacyjny 31977600000000, ul. ul. Chrobrego  2 , 43-400  Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8513220, 8513270, e-mail zk_cieszyn@sw.gov.pl, faks 338 511 755.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych produktów spożywczych, owoców i warzyw przetworzonych część I i II i konserw
Numer referencyjny: D/Kw/OZ.2232.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Barszcz biały w proszku, skład: mąka pszenna (46%), mąka żytnia (15%), mleko odtłuszczone w proszku (10%), cebula susz (3%), substancja wzmacniająca smak i zapach E 621, regulator kwasowości E 330, czosnek (2%), przyprawy. 15891410-7 kilogram 100Żurek w proszku, skład: mąka żytnia, mąka ryżowa, sól, tłuszcz roślinny, cukier, cebula, przyprawy, regulator kwasowości-kwasek cytrynowy, maltodekstryna, aromat. 15891410-7 kilogram 100Zupa pieczarkowa w proszku, skład: mąka pszenna, mąka ziemniaczana, maltodekstryna, tłuszcz roślinny utwardzony, cukier, laktoza, substancja wzmacniająca smak i zapach-glutaminian sodu, pieczarka płatek (1%), cebula suszona, białka mleka, suszony koncentrat pieczarkowy (0,5%), aromat, barwnik-karmel E 150 c. 15891410-7 kilogram 100Zupa ogonowa w proszku, skład: mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, sól, proszek pomidorowy (6%), cukier, substancja wzmacniająca smak i zapach-glutaminian sodu, sojowy hydrolizat białkowy, warzywa suszone (1,5%), suszony ekstrakt drożdżowy, przyprawy, aromat, regulator kwasowości-kwasek cytrynowy, barwnik (karmel E 150 c), pietruszka liść susz. 15891410-7 kilogram 100Majonez, skład: olej roślinny, żółtka jaj, woda, ocet, cukier, musztarda, sól, 80% tłuszczu. 15871273-8 kilogram 30Musztarda, skład: gorczyca, woda, ocet, cukier, sól, przyprawy, aromaty smakowe. 15871250-1 kilogram 290Cukier kostka: opakowanie jednostkowe 1 kg. 15831000-2 kilogram 12Miód sztuczny, skład: cukier, woda, regulator kwasowości, kwasek cytrynowy, aromat miodowy. 15831600-8 kilogram 100Pieprz czarny: opakowanie jednostkowe od 0,01 kg do 0,10 kg. 15872100-2 kilogram 80Sól spożywcza: opakowanie jednostkowe do 25 kg. 15872400-5 kilogram 3000Herbata granulowana-Pn-ISO 3720 15863200-7 kilogram 380Herbata expresowa: opakowanie jednostkowe od 100 szt. do 1000 szt. paczka. 15863200-7 kilogram 9Przyprawa Maggi w płynie, skład: woda, hydrolizatory białkowe, ekstrakty drożdżowe,sól, ocet, cukier, karmel, naturalne dodatki smakowe, substancje wzmacniające smak i zapach E 621, E 635. 15870000-7 litr 1420Rosół-bulion w proszku, skład: sól, maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, cukier, substancja wzmacniająca smak i zapach-glutaminian sodu, tłuszcz roślinny utwardzony, warzywa suszone 2,5%, barwnik E 100, aromat 0,3%. 15891500-5 kilogram 460Przyprawa do potraw „Jarzynka”, skład: sól, warzywa suszone (15%), cukier, substancja wzmacniająca smak i zapach-glutaminian sodu, skrobia kukurydziana, barwnik-ryboflawina. 15871270-7 kilogram 100Ocet, skład: ocet spirytusowy rektyfikowana 10%. 15871110-8 litr 300Kwasek cytrynowy – PN-81/A-79734. 15870000-7 kilogram 5Pieprz ziołowy – PN-A-86952. 15872100-2 kilogram 80Papryka słodka – PN-A-86955. 15872200-3 kilogram 60Majeranek – PN-A-86958. 15872200-3 kilogram 45Kminek – PN-A-86953. 15872200-3 kilogram 10Liść laurowy - opakowanie jednostkowe od 0,5 kg do 2 kg. 15872200-3 kilogram 30Ziele angielskie-opakowanie jednostkowe od 0,5 kg do 1 kg. 15872200-3 kilogram 30Cynamon - opakowanie jednostkowe od 0,5 kg do 1 kg. 15872200-3 kilogram 5Granulat sojowy - opakowanie jednostkowe do 15 kg. 15331150-3 kilogram 520Kotlet sojowy - opakowanie jednostkowe do 20 kg. 15331150-3 kilogram 200Kostka sojowa - opakowanie jednostkowe do 15 kg. 15331150-3 kilogram 980Ogórek konserwowy – pakowany w słoje o pojemności od 0,9 litra do 3,0 litra. Skład: ogórek świeży, woda, ocet, (substancja regulująca kwasowość-kwas octowy), cukier, sól, naturalne przyprawy (w tym gorczyca). 15331500-2 kilogram 1330Sałatka warzywna - pakowana w słoje od 0,9 litra do 3,0 litra. Skład: kapusta biała, marchew, cebula, ogórek kwaszony, woda, ocet, substancja regulująca kwasowość-kwas octowy, cukier, przyprawy. 15542100-0 kilogram 800Sałatka szwedzka - pakowana w słoje od 0,9 litra do 3,0 litra. Skład: ogórek świeży krojony, woda, ocet, substancja regulująca kwasowość-kwas octowy, cukier, przyprawy. 15542200-1 kilogram 800Koncentrat pomidorowy – 30% pakowany w słoje o pojemności do 0,9 litra. Skład: koncentrat pomidorowy 30%, woda, sól. 15542200-1 kilogram 1870Kapusta czerwona kwaszona - pakowana w słoje od 0,9 litra do 3,0 litra. Skład: kapusta czerwona, ocet, substancja regulująca kwasowość-kwas octowy, cukier, sól, woda, naturale przyprawy. 15544000-3 kilogram 1140Leczo pieczarkowe – pakowane w słoje (0,9kg/szt.)lub pojemniki metalowe w ilości do 5 kg. Skład: pieczarki, woda, papryka, cebula, koncentrat pomidorowy, zagęstnik-skrobia modyfikowana, przyprawy. 15331135-2 kilogram 2260Chrzan tarty – opakowany w słoju o pojemności do 1000 ml. Skład: przetarty korzeń chrzanu, woda, kwas cytrynowy, cukier, sól, przyprawy. 15331000-7 kilogram 150Groszek konserwowy – opakowanie metalowe 400 g. Skład: groszek zielony, woda, sól. 15331400-1 kilogram 220Marmolada – pakowana w pojemniki do 13 kg. Skład: przeciery owocowe, kwas cytrynowy, cukier, barwnik E 124, otrzymana ze 118 gram przecieru na 100 gram wyrobu gotowego. Łączna zawartość cukru 63 gram na 100 gram wyrobu gotowego. Konserwowana benzoesanem sodu E 211. 15332230-5 kilogram 1150Dżem – pakowany w pojemniki do 13 kg. Skład: cukier, syrop glukozowy, owoce, substancja zagęszczająca-pektyna, regulator kwasowości-kwas cytrynowy, konserwant- sorbinian potasu, aromaty. Otrzymany z 35 gram owoców na 100 gram wyrobu gotowego. Łączna zawartość cukru 63 gram na 100 gram wyrobu gotowego. 15332290-3 kilogram 900Dżem 25 g. - w opakowaniu jednostkowym 25 gram/sztuka. Skład: cukier, syrop glukozowy, owoce, substancja zagęszczająca-pektyna, regulator kwasowości-kwas cytrynowy, konserwant- sorbinian potasu, aromaty. Otrzymany z 35 gram owoców na 100 gram wyrobu gotowego. Łączna zawartość cukru 63 gram na 100 gram wyrobu gotowego. 15332290-3 kilogram 20Fasola kolorowa – pakowana w worki do 25 kg. Skład: zgodnie z PN-70/R-74010. 15331130-7 kilogram 300Fasola Jaś - pakowana w worki do 25 kg. Skład: zgodnie z PN-70/R-74010. 15331131-4 kilogram 1640Groch - pakowany w worki do 25 kg. Skład: zgodnie z PN-81/R-65032. 15331462-3 kilogram 1300Koperek suszony – koper suszony w opakowaniu od 1 kg do 5 kg. 15893000-4 kilogram 5Paprykarz szczeciński – opakowanie metalowe 300 gram lub 330 gram/sztuka, zgodne z PN-91/A-86763. 15240000-2 kilogram 1380Pasztet drobiowy opakowanie metalowe 300 gram/sztuka, zgodne z PN-A-86525. 15131000-5 kilogram 660Szprot w pomidorach – opakowanie metalowe 300 gram lub 330 gram/sztuka, zgodne z PN-91/A-86763. 15240000-2 kilogram 720

II.5) Główny kod CPV: 15891410-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15331500-0
15331135-2
15240000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z sesji otwarcia ofert) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
maksymalny termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony, mając na uwadze ewentualną zmianę stawek podatku od towarów i usług, zgodnie postanawiają, iż w przypadku ich zmiany na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmianie może ulec cena jednostkowa brutto za poszczególny asortyment, przy zachowaniu następujących warunków:1) w sytuacji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług dla danego asortymentu – Wykonawca uprawniony jest do podwyższenia ceny jednostkowej brutto za dany asortyment o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku do oferty złożonej przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego – Formularzu cenowym, a stawką obowiązującą po zmianie stawki; Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia ceny jednostkowej brutto za asortyment dostarczony Zamawiającemu przed dniem zmiany stawki podatku;2) w sytuacji obniżenia stawki podatku od towarów i usług dla danego asortymentu – Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny jednostkowej brutto za dany asortyment o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku do oferty złożonej przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego – Formularzu cenowym, a stawką obowiązującą po zmianie stawki podatku.W przypadkach określonych w pkt. 1 oraz 2 powyżej, każdorazowo niezmienna pozostaje cena netto danego asortymentu, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 12:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie, z siedzibą w Cieszynie, ul. Bolesława Chrobrego 2, kod pocztowy 43-400, tel. 33 851 32 20, e-mail: zk_cieszyn@sw.gov; dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Cieszynie; ul. Bolesława Chrobrego 2, kod pocztowy 43-400, tel. 33 828 05 37, e-mail: iod_zk_cieszyn@sw.gov.pl;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy „D/Kw/OZ. 2232.6.2020, nazwa zadania: „Dostawa różnych produktów spożywczych, owoców i warzyw przetworzonych część I i II i konserw ” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm);  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem innych ustawowo uprawnionych instytucji;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa róznych produktów spożywczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 1 powinien wynosić 60 dni od daty dostawy. Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta.Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 1 jeden raz w miesiącu do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15891410-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
maksymalny termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 1 powinien wynosić 60 dni od daty dostawy. Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta.Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 1 jeden raz w miesiącu do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa warzyw i owoców przetworzonych część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw przetworzonych część I do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 2 - jeden raz w miesiącu do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową.Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 2 powinien wynosić 90 dni od daty dostawy. Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331500-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
maksymalny termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw przetworzonych część I do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 2 - jeden raz w miesiącu do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową.Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 2 powinien wynosić 90 dni od daty dostawy. Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa warzyw i owoców przetworzonych część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 3 powinien wynosić 90 dni od daty dostawy.Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta.Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw przetworzonych część II do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 1, 2, 3 - jeden raz w miesiącu do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331135-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
maksymalny termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 3 powinien wynosić 90 dni od daty dostawy.Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta.Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw przetworzonych część II do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 1, 2, 3 - jeden raz w miesiącu do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową


Część nr: 4Nazwa: Dostawa konserw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa konserw do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 4 – sześć razy w roku do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową. Asortyment, ilości oraz jednostka miary dla zadań przedstawiają zamieszczona poniżej tabele. Podana ilość asortymentów jest szacunkowa i może ulec zmianie. Z tego powodu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego.Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 4 powinien wynosić 90 dni od daty dostawy. Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta /.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15240000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
maksymalny termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiotem zamówienia jest dostawa konserw do Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn oraz do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pod adres: ul. Juliusza Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawy będą realizowane: zadanie 4 – sześć razy w roku do godziny 12.00 w dniu ustalonej dostawy według cen zgodnych z zawartą umową. Asortyment, ilości oraz jednostka miary dla zadań przedstawiają zamieszczona poniżej tabele. Podana ilość asortymentów jest szacunkowa i może ulec zmianie. Z tego powodu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego.Minimalny termin przydatności do spożycia dla poszczególnych asortymentów towaru w zadaniu 4 powinien wynosić 90 dni od daty dostawy. Wszystkie partie towaru winny być oznakowane / data produkcji, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta /.