Przetarg

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Karny w Kwidzynie
ul. Lotnicza 1,82-500 Kwidzyn
tel. 5 527 922 945
e-mail: zk_kwidzyn@sw.gov.pl
http:// www.zp.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 616646-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Zakład Karny w Kwidzynie: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Kwidzynie, krajowy numer identyfikacyjny 64902500000000, ul. ul. Lotnicza  1 , 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 5 527 922 945, e-mail zk_kwidzyn@sw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - zakład karny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca
Adres:
Zakład Karny w Kwidzynie ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
Numer referencyjny: 2232/05/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – cukier 1. Cukier biały w opakowaniach do 25 kg – w ilości do 6 000 kgKod CPV 15831200 - 4 cukier białyMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.Część II – dżem i marmolada 1. Marmolada, opakowanie 3 kg- 20 kg, w ilości do 2 500 kg2. Dżem wieloowocowy o konsystencji stałej, w opakowaniach od 3 do 20 kg - w ilości do 2 500 kgKod CPV: 15332230 - 5 marmolada, 15332290 – 3 dżemy Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.Część III – woda mineralna 1. Woda mineralna, niegazowana, butelki plastikowe 1,5 l – w ilości do 2 000 lKod CPV 15981000 – 8 wody mineralne Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.Część IV – olej roślinny1. Olej roślinny, opakowanie do 3l, w ilości do 2 000 lKod CPV 15411100-3 olej roślinnyMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.Część V – artykuły strączkowe1. Groch łuskany, połówki w opakowaniach do 50 kg – w ilości do 2 000 kg2. Fasola Jaś w opakowaniach do 50 kg – w ilości do 4 000 kg3. Ciecierzyca (cieciorka), pakowana w worki do 5 kg – w ilości do 100 kgKod CPV 03212200 – 2 warzywa strączkowe suszone, łuskane Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.Część VI – warzywa i owoce przetworzone 1. Papryka konserwowa po odcieku, waga po odcieku do 3 kg – w ilości do 300 kg 2. Pieczarki krojone w zalewie solnej, po odcieku, waga po odcieku do 2 kg – w ilości do 150 kg 3. Leczo pieczarkowe, opakowanie do 5 kg- w ilości do 200 kg4. Groszek konserwowy po odcieku, waga po odcieku 0,220 kg – 0,240 kg – w ilości do 400 kg5. Kukurydza konserwowa po odcieku, waga po odcieku 0,220 kg – 0,240 kg – w ilości do 400 kg6. Fasolka czerwona konserwowa po odcieku, waga po odcieku 0,220 kg – 0,240 kg- w ilości do 400kg7. Sałatka szwedzka po odcieku, waga po odcieku do 3 kg – w ilości do 200 kg8. Koncentrat pomidorowy 30% w opakowaniach do 5 kg – w ilości do 3 000 kg9 Kompot niesłodzony w opakowaniu do 1L – w ilości do 300LKod CPV: 15331000-7 warzywa przetworzone, 15331460-9 warzywa puszkowane, 15331500-2 warzywa konserwowane w occie, 15331427-6 skoncentrowany przecier pomidorowy, 15331135-2 grzyby przetworzone Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.Część VII – produkty z przemiału ziarna1. Kasza manna – opakowanie do 50 kg, w ilości do 1 500 kg2. Płatki owsiane – opakowanie do 50 kg, w ilości do 600 kg3. Mąka pszenna, typ 500-550, w opakowaniach 1 kg – w ilości do 2 000 kg4. Mąka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) – opakowanie do 1 kg, w ilości do 400 kgKod CPV: 15620000-0 skrobia i produkty skrobiowe, 15613300-1 produkty zbożowe, 15613380-5 płatki owsiane 15612100 – 2 mąka pszennaMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące. Część VIII – kasza jęczmienna1. Kasza jęczmienna, średnia – opakowanie do 50 kg, w ilości do 6000 kgKod CPV: 15613300-1 produkty zbożoweMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.Część IX – makaron1. Makaron, bezjajeczny, gruby typu świderki, rurki w opakowaniach do 50 kg - w ilości do 6 000 kgKod CPV 15851100 – 9 makaron niegotowany Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.Część X – ryż1. Ryż długoziarnisty w opakowaniach do 30 kg – w ilości do 8 000 kgKod CPV 15614100 – 6 ryż długoziarnisty Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.Część XI – artykuły żywnościowe1. Ketchup pikantny w opakowaniach do 1 kg, w ilości do 500 kg2. Majonez w opakowaniach do 1 kg, w ilości do 100 kg3. Ocet w opakowaniach do 1 l, w ilości do 200 l4. Musztarda w opakowaniach do 1 kg, w ilości do 500 kg5. Kotlet sojowy w opakowaniach do 4 kg – w ilości do 30 kg6. Kostka sojowa w opakowaniach do 4 kg – w ilości do 30 kg7. Granulat sojowy w opakowaniach do 15 kg – w ilości do 400 kg8. Jaja w proszku całe w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 60 kgKod CPV: 15871230-5 ketchup, 15871273-8 majonez, 15871110-8 ocet, 15871250-1 musztarda, 15800000 – 6 różne produkty spożywcze Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące. Część XII – przyprawy 1.Pieprz czarny, mielony, opakowanie do 5 kg – w ilości do 100 kg2.Papryka ostra, mielona, opakowanie do 5 kg – w ilości do 100 kg3. Ziele angielskie, opakowanie do 2 kg – w ilości do 30 kg4. Liść laurowy, opakowanie do 2 kg – w ilości do 30 kg5. Majeranek, opakowanie do 1 kg – w ilości do 100 kg6. Sól warzona, opakowanie do 50 kg – w ilości do 2 000 kg7. Czosnek mielony, opakowanie do 5 kg – w ilości do 100 kg8. Przyprawa do zup płynna, opakowanie 1 kg – w ilości do 200 kg9. Kawa zbożowa, opakowanie do 75 kg – w ilości do 500 kg10. Herbata granulowana, opakowanie do 50 kg – w ilości do 300 kg11. Kwasek cytrynowy, opakowanie do 5 kg – w ilości do 40 kg12. Kisiel bez cukru, opakowanie do 5 kg – w ilości do 70 kg13. Cynamon mielony, opakowanie do 5 kg – w ilości do 30 kgKody CPV:15872100-2 pieprz, 15870000-7 przyprawy i przyprawy korzenne, 15872400-5 sól, 15861000-1 kawa, 15863200-7 herbata czarna, 15800000-6 różne produkty spożywcze, Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.Część XIII – zupy i sosy1. Barszcz biały w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 200 kg2. Barszcz czerwony w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 500 kg3. Zupa żurek w opakowaniach do10 kg – w ilości do 150 kg4. Żurek zakwas, opakowanie do1 l – w ilości do 150 l5. Zupa kalafiorowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg 6. Zupa pieczarkowa w opakowaniach do10 kg – w ilości do 150 kg 7. Zupa cebulowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg8. Zupa szparagowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg9. Zupa grzybowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg10. Zupa selerowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg11. Zupa gulaszowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg12.Zupa porowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg13. Bulion jarzynowy w proszku, opakowanie do 10 kg – w ilości do 200 kg14. Sos węgierski w opakowaniach do10 kg – w ilości do 150 kg15. Sos cygański w opakowaniach do10 kg – w ilości do 200 kg16. Sos pieczeniowy w opakowaniach do10 kg – w ilości do 300 kg17. Sos boloński w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 200 kg18. Sos pieczarkowy w opakowaniach do 10 kg - w ilości do 150 kg19. Sos biały w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 400 kg Kod CPV 15891400 – 4 zupy, 15871260 – 4 sosy, 15891500-5 buliony Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.Część XIV – mus jabłkowy1. Mus jabłkowy, w opakowaniach do 15 kg – w ilości do 2400 kgKod CPV 15332140-7 przetworzone jabłkaMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 2 miesiące.

II.5) Główny kod CPV: 15831200-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15332230-5
15332290-3
15981000-8
15411100-3
03212200-2
15331000-7
15331460-9
15331500-2
15331427-6
15331135-2
15620000-0
15613300-1
15613380-5
15612100-2
15851100-9
15614100-6
15871230-5
15871273-8
15871110-8
15871250-1
15800000-6
15872100-2
15870000-7
15872400-5
15861000-1
15863200-7
15891400-4
15871260-4
15891500-5
15332140-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - stanowiące załącznik nr 3 do siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - stanowiące załącznik nr 3 do siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - stanowiące załącznik nr 3 do siwz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) w stosunku do obowiązującej w dniu zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę cen jednostkowych brutto produktów do wysokości wynikającej ze zmienionej stawki VAT. Cena netto nie ulega zmianie. 2. Zmiana cen wymaga pisemnego aneksu do umowy. Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty – w następujących przypadkach: - w przypadku zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; - w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści umowy; - w przypadku zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi być sporządzona w jezyku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: cukier
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I – cukier 1. Cukier biały w opakowaniach do 25 kg – w ilości do 6 000 kgKod CPV 15831200 - 4 cukier białyMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15831200-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: dżem i marmolada
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II – dżem i marmolada 1. Marmolada, opakowanie 3 kg- 20 kg, w ilości do 2 500 kg2. Dżem wieloowocowy o konsystencji stałej, w opakowaniach od 3 do 20 kg - w ilości do 2 500 kgKod CPV: 15332230 - 5 marmolada, 15332290 – 3 dżemy Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332230-5, 15332290-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: woda mineralna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III – woda mineralna 1. Woda mineralna, niegazowana, butelki plastikowe 1,5 l – w ilości do 2 000 lKod CPV 15981000 – 8 wody mineralne Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: olej roślinny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV – olej roślinny1. Olej roślinny, opakowanie do 3l, w ilości do 2 000 lKod CPV 15411100-3 olej roślinnyMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15411100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: artykuły strączkowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V – artykuły strączkowe1. Groch łuskany, połówki w opakowaniach do 50 kg – w ilości do 2 000 kg2. Fasola Jaś w opakowaniach do 50 kg – w ilości do 4 000 kg3. Ciecierzyca (cieciorka), pakowana w worki do 5 kg – w ilości do 100 kgKod CPV 03212200 – 2 warzywa strączkowe suszone, łuskane Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03210000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: warzywa i owoce przetworzone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VI – warzywa i owoce przetworzone 1. Papryka konserwowa po odcieku, waga po odcieku do 3 kg – w ilości do 300 kg 2. Pieczarki krojone w zalewie solnej, po odcieku, waga po odcieku do 2 kg – w ilości do 150 kg 3. Leczo pieczarkowe, opakowanie do 5 kg- w ilości do 200 kg4. Groszek konserwowy po odcieku, waga po odcieku 0,220 kg – 0,240 kg – w ilości do 400 kg5. Kukurydza konserwowa po odcieku, waga po odcieku 0,220 kg – 0,240 kg – w ilości do 400 kg6. Fasolka czerwona konserwowa po odcieku, waga po odcieku 0,220 kg – 0,240 kg- w ilości do 400kg7. Sałatka szwedzka po odcieku, waga po odcieku do 3 kg – w ilości do 200 kg8. Koncentrat pomidorowy 30% w opakowaniach do 5 kg – w ilości do 3 000 kg9 Kompot niesłodzony w opakowaniu do 1L – w ilości do 300LKod CPV: 15331000-7 warzywa przetworzone, 15331460-9 warzywa puszkowane, 15331500-2 warzywa konserwowane w occie, 15331427-6 skoncentrowany przecier pomidorowy, 15331135-2 grzyby przetworzone Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 6 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331000-7, 15331460-9, 15331500-2, 15331427-6, 15331135-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: produkty z przemiału ziarna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VII – produkty z przemiału ziarna1. Kasza manna – opakowanie do 50 kg, w ilości do 1 500 kg2. Płatki owsiane – opakowanie do 50 kg, w ilości do 600 kg3. Mąka pszenna, typ 500-550, w opakowaniach 1 kg – w ilości do 2 000 kg4. Mąka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) – opakowanie do 1 kg, w ilości do 400 kgKod CPV: 15620000-0 skrobia i produkty skrobiowe, 15613300-1 produkty zbożowe, 15613380-5 płatki owsiane 15612100 – 2 mąka pszennaMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15620000-0, 15613300-1, 15613380-5, 15612100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: kasza jęczmienna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VIII – kasza jęczmienna1. Kasza jęczmienna, średnia – opakowanie do 50 kg, w ilości do 6000 kgKod CPV: 15613300-1 produkty zbożoweMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15613300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: makaron
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IX – makaron1. Makaron, bezjajeczny, gruby typu świderki, rurki w opakowaniach do 50 kg - w ilości do 6 000 kgKod CPV 15851100 – 9 makaron niegotowany Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15851100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: ryż
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część X – ryż1. Ryż długoziarnisty w opakowaniach do 30 kg – w ilości do 8 000 kgKod CPV 15614100 – 6 ryż długoziarnisty Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15614100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: artykuły żywnościowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część XI – artykuły żywnościowe1. Ketchup pikantny w opakowaniach do 1 kg, w ilości do 500 kg2. Majonez w opakowaniach do 1 kg, w ilości do 100 kg3. Ocet w opakowaniach do 1 l, w ilości do 200 l4. Musztarda w opakowaniach do 1 kg, w ilości do 500 kg5. Kotlet sojowy w opakowaniach do 4 kg – w ilości do 30 kg6. Kostka sojowa w opakowaniach do 4 kg – w ilości do 30 kg7. Granulat sojowy w opakowaniach do 15 kg – w ilości do 400 kg8. Jaja w proszku całe w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 60 kgKod CPV: 15871230-5 ketchup, 15871273-8 majonez, 15871110-8 ocet, 15871250-1 musztarda, 15800000 – 6 różne produkty spożywcze Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15871230-5, 15871273-8, 15871110-8, 15871250-1, 15800000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: przyprawy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część XII – przyprawy 1.Pieprz czarny, mielony, opakowanie do 5 kg – w ilości do 100 kg2.Papryka ostra, mielona, opakowanie do 5 kg – w ilości do 100 kg3. Ziele angielskie, opakowanie do 2 kg – w ilości do 30 kg4. Liść laurowy, opakowanie do 2 kg – w ilości do 30 kg5. Majeranek, opakowanie do 1 kg – w ilości do 100 kg6. Sól warzona, opakowanie do 50 kg – w ilości do 2 000 kg7. Czosnek mielony, opakowanie do 5 kg – w ilości do 100 kg8. Przyprawa do zup płynna, opakowanie 1 kg – w ilości do 200 kg9. Kawa zbożowa, opakowanie do 75 kg – w ilości do 500 kg10. Herbata granulowana, opakowanie do 50 kg – w ilości do 300 kg11. Kwasek cytrynowy, opakowanie do 5 kg – w ilości do 40 kg12. Kisiel bez cukru, opakowanie do 5 kg – w ilości do 70 kg13. Cynamon mielony, opakowanie do 5 kg – w ilości do 30 kgKody CPV:15872100-2 pieprz, 15870000-7 przyprawy i przyprawy korzenne, 15872400-5 sól, 15861000-1 kawa, 15863200-7 herbata czarna, 15800000-6 różne produkty spożywcze, Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15872100-2, 15872400-5, 15861000-1, 15863200-7, 15800000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: zupy i sosy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część XIII – zupy i sosy1. Barszcz biały w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 200 kg2. Barszcz czerwony w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 500 kg3. Zupa żurek w opakowaniach do10 kg – w ilości do 150 kg4. Żurek zakwas, opakowanie do1 l – w ilości do 150 l5. Zupa kalafiorowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg 6. Zupa pieczarkowa w opakowaniach do10 kg – w ilości do 150 kg 7. Zupa cebulowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg8. Zupa szparagowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg9. Zupa grzybowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg10. Zupa selerowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg11. Zupa gulaszowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg12.Zupa porowa w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 150 kg13. Bulion jarzynowy w proszku, opakowanie do 10 kg – w ilości do 200 kg14. Sos węgierski w opakowaniach do10 kg – w ilości do 150 kg15. Sos cygański w opakowaniach do10 kg – w ilości do 200 kg16. Sos pieczeniowy w opakowaniach do10 kg – w ilości do 300 kg17. Sos boloński w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 200 kg18. Sos pieczarkowy w opakowaniach do 10 kg - w ilości do 150 kg19. Sos biały w opakowaniach do 10 kg – w ilości do 400 kg Kod CPV 15891400 – 4 zupy, 15871260 – 4 sosy, 15891500-5 buliony Minimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15891400-4, 15871260-4, 15891500-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: mus jabłkowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część XIV – mus jabłkowy1. Mus jabłkowy, w opakowaniach do 15 kg – w ilości do 2400 kgKod CPV 15332140-7 przetworzone jabłkaMinimalny termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy wynosi 2 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332140-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: