Przetarg

Dostawy artykułów mleczarskich dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

12-08-2021, 14:43

Dane kontaktowe

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Kule 2,42-110 Kule
tel. 343104041
e-mail: zp_kule@sw.gov.pl
http:// www.zp.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów mleczarskich dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000675181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kule 2

1.5.2.) Miejscowość: Kule

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-110

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343104041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_kule@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Centralny Ośrodek Szkolenia Słuzby Więziennej w Kulach

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów mleczarskich dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afe00f68-fb59-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020015/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy artykułów mleczarskich do COSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz za pomocą poczty elektronicznej zp_kule@sw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp_kule@sw.gov.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zp_kule@sw.gov.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: COS-DKW.2232.11.2021.TM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na część nr 1 są dostawy artykułów mleczarskich dla COSSW w Kulach


1 Margaryna kg 100
2 Serek homogenizowany z twarogu odtłuszczonego kg 120
3 Mleko l 800
4 Mleko w kartonie 2% tłuszczu bez środków konserwujących l 70
5 Śmietana kg 200
6 Masło kg 700
7 Serek bez cukru ziarnisty kg 150
8 Serek do chleba o różnych smakach kg 100
9 Twaróg półtłusty kg 450
10 Ser topiony kg 70
11 Ser feta kg 40
12 Ser żółty podpuszczkowy kg 400
13 Ser żółty wędzony kg 100
14 Serek homogenizowany z twarożku odtłuszczonego z witaminami kg 100
15 Serek homogenizowany chudy kg 150
16 Jogurt naturalny bez cukru kg 100
17 Jogurt owocowy kg 250

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15431100-9 - Margaryna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15511210-8 - Mleko UHT

15512000-0 - Śmietana

15512100-1 - Śmietana chuda

15530000-2 - Masło

15542100-0 - Ser twarogowy

15542200-1 - Ser miękki

15542300-2 - Ser feta

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

15551320-4 - Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Czas wymiany wadliwego towaru, uzupełnienia towaru ” – W;
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W – punkty uzyskane w kryterium „Czas wymiany wadliwego towaru, uzupełnienia towaru”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru, uzupełnienia towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na część nr 2 - dostawy artykułów mleczarskich dla COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie


1 Margaryna kg 60
2 Serek homogenizowany kg 100
3 Deser mleczny kg 120
4 Pudding kg 100
5 Mleko l 1300
6 Śmietana kg 180
7 Masło kg 650
8 Twaróg półtłusty kg 90
9 Twaróg sernikowy kg 80
10 Serek bez cukru ziarnisty kg 150
11 Serek do chleba kg 80
12 Serek włoski kg 40
13 Ser topiony- krążki kg 50
14 Ser topiony- prostokąt kg 60
15 Ser topiony - plastry kg 50
16 Ser feta kg 25
17 Ser żółty pół-twardy kg 250
18 Ser żółty z przyprawami pełnotłusty kg 250
19 Ser żółty salami kg 250
20 Ser żółty wędzony rolada ustrzycka kg 250
21 Ser żółty wędzony kg 300
22 Jogurt naturalny kg 180
23 Jogurt owocowy kg 110
24 Maślanka l 15

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a do SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15431100-9 - Margaryna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15511210-8 - Mleko UHT

15512000-0 - Śmietana

15530000-2 - Masło

15542200-1 - Ser miękki

15542300-2 - Ser feta

15544000-3 - Ser twardy

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

15551320-4 - Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

15551500-0 - Maślanka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Czas wymiany wadliwego towaru, uzupełnienia towaru ” – W;
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W – punkty uzyskane w kryterium „Czas wymiany wadliwego towaru, uzupełnienia towaru”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru, uzupełnienia towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy.
Formularz cenowy w zakresie części 1, 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, zaś fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

opisano w zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy w par. 11

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-21

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy