Przetarg

Dostawy tłuszczy roślinnych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu – w imieniu którego Zamawiający AŚ w Bydgoszczy przeprowadza postępowanie, sprawa nr 11/Dkw/2022.

29-09-2022, 11:47

Dane kontaktowe

ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY
ul. Wały Jagiellońskie 4,85-131 Bydgoszcz
tel. 525855312
e-mail: zp_as_bydgoszcz@sw.gov.pl
http:// www.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy tłuszczy roślinnych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu – w imieniu którego Zamawiający AŚ w Bydgoszczy przeprowadza postępowanie, sprawa nr 11/Dkw/2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Kwatermistrzowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091393218

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 525855312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_as_bydgoszcz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna więziennictwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341562768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 46

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523541210

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający na podstawie art. 37 i 38 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z póź. zm.) i
upoważnienia przeprowadza postępowanie także w imieniu i na rzecz Zakładu Karnego w Inowrocławiu mieszczący się przy ul. Gabriela Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, który w trakcie trwania umowy, podejmuje własne działania, za które
odpowiada prawnie i ponosi konsekwencje finansowe tych działań.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy tłuszczy roślinnych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu – w imieniu którego Zamawiający AŚ w Bydgoszczy przeprowadza postępowanie, sprawa nr 11/Dkw/2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cfcc6a3-3f1c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087936/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Tłuszcze roślinne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl; https://zp.swnet.sw.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie „Pzp”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci miniPortalu, który dostępny jest
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz za pomocą
poczty elektronicznej: zp_as_bydgoszcz@sw.gov.pl Wymienione narzędzia zapewniają możliwość zapoznania się z treścią
złożonych dokumentów wyłącznie po upływie terminu na ich składanie;
W zakresie składania ofert przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza
do komunikacji”;
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB;
4) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się ID postępowania.
5) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 35 MB.
7) Za datę przekazania dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania
jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP.
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące Ochrony danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy tłuszczy roślinnych z podziałem na dwie części, w ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 7 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.

Część I – margaryna
margaryna – margaryna w kostkach o wadze jednostkowej do 250 g netto, w opakowaniach wykonanych z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością; zawartość tłuszczu poniżej 60%; barwa margaryny – kremowo-żółta, jednolita w całej masie; struktura i konsystencja w temp. 20OC – stała, lekko mazista; smak i zapach charakterystyczny dla margaryny; opakowania winny być opatrzone etykietą zawierającą nazwę produktu, pojemność opakowania, skład produktu, termin przydatności do spożycia (min. 4 miesięcy od dnia dostawy), nazwę dostawcy – producenta oraz adres; produkt bez objawów zepsucia, zjełczenia i rozwarstwienia składników; opakowania bez uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń; opakowania jednostkowe margaryny winny być zapakowane w opakowanie transportowe – karton tekturowy, nie dopuszcza się opakowań zamokniętych i zapleśniałych.
CPV: 15431100-9, PN-A-86901:1997/Az1:2001 – około 13 500 kilogramów,
w tym: Areszt Śledczy w Bydgoszczy – 4 600 kg, OZ Bydgoszcz Fordon – 5 500 kg, Zakład Karny w Inowrocławiu – 3 400 kg.
2. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15431100-9 - Margaryna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy tłuszczy roślinnych z podziałem na dwie części, w ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 7 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.
Część II – olej roślinny
olej roślinny – w butelkach plastikowych od 3 litrów do 5 litrów, wykonanych z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością; barwa oleju - żółta; struktura i konsystencja w temp. 20OC – płynna, przejrzysta, klarowna, bez osadu, bez oznak zepsucia i zmętnienia; smak i zapach charakterystyczny dla oleju; opakowania winny być opatrzone etykietą zawierającą nazwę produktu, pojemność opakowania, skład produktu, termin przydatności do spożycia (min. 6 miesięcy od dnia dostawy), nazwę dostawcy – producenta oraz adres, opakowania bez uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń
CPV: 15411100-3, PN-A-86901:1997/Az1:2001 – około 2 740 litrów
w tym: Areszt Śledczy w Bydgoszczy – 840 l, OZ Bydgoszcz Fordon – 1 000 l, Zakład Karny w Inowrocławiu – 900 l.
2. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15411100-3 - Olej roślinny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ, Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których stanowi art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), wykonawca składa do oferty oświadczenie o niepodleganiu
wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania mocodawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań.
5) Na ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają się dokumenty:
a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków, nazwę i
adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków,
zgodnie z zasadami reprezentacji;
b) oświadczenia wyszczególnione w pkt. 1 ppkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany dotyczące treści umowy, która może ulec zmianie zgodnie z art. 455 ustawy Pzp (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn.
zm.) zostały określone w Projektowanych postępowaniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ § 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na skrzynkę zamawiającego na portalu ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na czynności określone w art. 513 ustawy Pzp
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 74 ustawy Pzp oferty wraz z załącznikami udostępnia się
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust.
3, załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu
postępowania. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
2) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego
zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w
ustawie.
3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) i zaszyfrowane.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.