Przetarg

Dostawy różnych artykułów spożywczych (zup i sosów, przypraw, herbaty, cukru, ryby mrożone i filety rybne)

10-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Karny w Tarnowie
ul. St. Konarskiego 2,33-100 Tarnów
tel. 0-14 623-51-00 wew. 231
fax. 146 215 677
e-mail: zp_tarnow@sw.gov.pl
http:// www.zp.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 501800-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.

Zakład Karny w Tarnowie: Dostawy różnych artykułów spożywczych (zup i sosów, przypraw, herbaty, cukru, ryby mrożone i filety rybne)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 32000600000000, ul. ul. St. Konarskiego  2 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 623-51-00 wew. 231, e-mail zp_tarnow@sw.gov.pl, faks 146 215 677.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zakład Karny w Tarnowie ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy różnych artykułów spożywczych (zup i sosów, przypraw, herbaty, cukru, ryby mrożone i filety rybne)
Numer referencyjny: D/Kw.2232.1.2020.EW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy różnych art. spożywczych (zup i sosów, przypraw, herbaty, cukru, ryby mrożone i filety rybne) sklasyfikowanych w grupie CPV 15890000-3, 15613300-1, 15220000-6, 15800000-6 dla Zakładu Karnego w Tarnowie w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Część I - Sosy w proszku, zupy w proszku i syrop owocowySyrop owocowy do 5 l 2 415 lSos biały 230 kgSos z grzybów leśnych 230 kg Zupa barszcz biały 316 kgZupa barszcz czerwony 432 kgZupa borowikowa 547 kgZupa jarzynowa 1 524 kgZupa kalafiorowa 173 kgZupa krupnik 115 kg Zupa ogonowa 58 kg Zupa pieczarkowa 374 kgZupa pomidorowa 432 kgZupa porowa 403 kgZupa selerowa 259 kgZupa żurek 374 kg Opakowania syropu owocowego nie większe niż 5 l, pozostałych artykułów nie większe niż 10 kg. Wymagany termin przydatności do spożycia to minimum 3 m-ce od daty dostarczenia do Zamawiającego. Część II - Przyprawy, herbata, chrzan tarty, cukierKoperek suszony opakowanie do 10 kg 65 kgMieszanka warzyw suszonych bez cebuli (opakowanie do 10 kg) 195 kgCynamon opakowanie do 10 kg 32 kgCzosnek mielony opakowanie do 10 kg 46 kgKminek opakowanie do 10 kg 20 kgLiść laurowy opakowanie do 10 kg 40 kgMajeranek opakowanie do 10 kg 45 kgMusztarda pakowana 0,8-1kg 877 kgOcet winny pakowany 0,5 l 460 lPapryka mielona opakowanie do 10 kg 65 kgPieprz mielony opakowanie do 10 kg 80 kgPrzyprawa do zupy typu maga pakowana 0,8 –1 litr 2 520 lBulion drobiowy do 5 kg 230 kgSól ważona, jodowana, spożywcza, pakowana 0,5 – 1 kg 2 140 kgPrzyprawa w typie Vegety opakowanie do 10 kg 517 kgZiele angielskie opakowanie do 10 kg 32 kgHerbata granulowana pakowana 80-200g 715 kgCukier kryształ pakowany po 1 kg 18 420 kgChrzan tarty (słoiki) opakowanie 500 g - 1000 g 137 kgChrzan tarty – kremowobiała, gęsta masa z dobrze wyczuwalnymi włóknistymi drobinami, zapach i smak ostry, charakterystyczny dla świeżo startego chrzanu; gatunek 1.Wymagany termin przydatności do spożycia to minimum 3 m-ce od daty dostarczenia do Zamawiającego. Część III – Ryby mrożone i filety rybneTusza z miruny mrożona (minimum 400g/1 sztuka) w opakowaniach do 25 kg 1700 kgMrożona tusza z miruny ma być pozbawiona głowy i ogona, wypatroszona i oczyszczona, bez obcych zanieczyszczeń, glazura techniczna maksymalnie do 5%, barwa mięsa charakterystyczna dla danego gatunku. Opakowanie zewnętrzne: szczelne, woskowane kartony. Opakowania wewnętrzne: folia; warstwy filetów przełożone folią, czyste, nieuszkodzone, szczelne, zamknięte, prawidłowo oznakowane w języku polskim, z podaną procentową zawartością ryby, elementy nieposklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości. Zapach właściwy dla ryb mrożonych, po rozmrożeniu zapach ryby świeżej, niedopuszczalny gnilny. Tkanka mięsna po rozmrożeniu sprężysta, nierozpadająca się, o prawidłowym zapachu, niedopuszczalny zapach rozkładającego się białka. Nie dopuszcza się obecności zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, oznak i obecności pleśni, szkodników, zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. Wymagany termin przydatności do spożycia to minimum 3 m-ce od daty dostarczenia do Zamawiającego. Uwaga: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z oryginałem faktury lub rachunku.Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01 lutego od dnia podpisania umowy do dn. 31.12.2020 r.Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy w dni robocze do poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-12.00 do siedziby Zamawiającego. Częstotliwość dostawy produktów zawartych w części I, II, III średnio ok. 2-3 razy raz w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego, natomiast cukier ujęty części II średnio ok. 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15331110-1
15220000-6
15891000-0
15871260-4
15613300-1
15831000-2
15871000-4
15872000-1
15890000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  11   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
11

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat wykonali minimum 2 dostawy odpowiadające rodzajem na kwotę:1. dla części I – 6 300 zł, 2. dla części II – 21 000 zł, 3. dla części III – 6 550 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.zp.sw.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.2.Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana ceny może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy tylko w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług i tylko o wielkość tej zmiany, w formie aneksu do zawartej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sosy w proszku, zupy w proszku i syrop owocowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Syrop owocowy do 5 l 2 415 lSos biały 230 kgSos z grzybów leśnych 230 kg Zupa barszcz biały 316 kgZupa barszcz czerwony 432 kgZupa borowikowa 547 kgZupa jarzynowa 1 524 kgZupa kalafiorowa 173 kgZupa krupnik 115 kg Zupa ogonowa 58 kg Zupa pieczarkowa 374 kgZupa pomidorowa 432 kgZupa porowa 403 kgZupa selerowa 259 kgZupa żurek 374 kg Opakowania syropu owocowego nie większe niż 5 l, pozostałych artykułów nie większe niż 10 kg. Wymagany termin przydatności do spożycia to minimum 3 m-ce od daty dostarczenia do Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01 lutego od dnia podpisania umowy do dn. 31.12.2020 r.Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy w dni robocze do poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-12.00 do siedziby Zamawiającego. Częstotliwość dostawy produktów zawartych w części I, II, III średnio ok. 2-3 razy raz w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego, natomiast cukier ujęty części II średnio ok. 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15891000-0, 15871260-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 11
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przyprawy, herbata, chrzan tarty, cukier
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - Przyprawy, herbata, chrzan tarty, cukierKoperek suszony opakowanie do 10 kg 65 kgMieszanka warzyw suszonych bez cebuli (opakowanie do 10 kg) 195 kgCynamon opakowanie do 10 kg 32 kgCzosnek mielony opakowanie do 10 kg 46 kgKminek opakowanie do 10 kg 20 kgLiść laurowy opakowanie do 10 kg 40 kgMajeranek opakowanie do 10 kg 45 kgMusztarda pakowana 0,8-1kg 877 kgOcet winny pakowany 0,5 l 460 lPapryka mielona opakowanie do 10 kg 65 kgPieprz mielony opakowanie do 10 kg 80 kgPrzyprawa do zupy typu maga pakowana 0,8 –1 litr 2 520 lBulion drobiowy do 5 kg 230 kgSól ważona, jodowana, spożywcza, pakowana 0,5 – 1 kg 2 140 kgPrzyprawa w typie Vegety opakowanie do 10 kg 517 kgZiele angielskie opakowanie do 10 kg 32 kgHerbata granulowana pakowana 80-200g 715 kgCukier kryształ pakowany po 1 kg 18 420 kgChrzan tarty (słoiki) opakowanie 500 g - 1000 g 137 kgChrzan tarty – kremowobiała, gęsta masa z dobrze wyczuwalnymi włóknistymi drobinami, zapach i smak ostry, charakterystyczny dla świeżo startego chrzanu; gatunek 1.Wymagany termin przydatności do spożycia to minimum 3 m-ce od daty dostarczenia do Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01 lutego od dnia podpisania umowy do dn. 31.12.2020 r.Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy w dni robocze do poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-12.00 do siedziby Zamawiającego. Częstotliwość dostawy produktów zawartych w części I, II, III średnio ok. 2-3 razy raz w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego, natomiast cukier ujęty części II średnio ok. 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15871000-4, 15331110-1, 15872000-1, 15890000-3, 15831000-2, 15613300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 11
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: