Przetarg

Dostawę mięsa, wędlin, drobiu z podziałem na części: Część I - Dostawa mięsa i wędlin Część II - Dostawa drobiu

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
Grzonki 1,47-400 Racibórz
tel. 324 152 001,
fax. 324 152 001
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl,
http:// www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542632-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień": Dostawę mięsa, wędlin, drobiu z podziałem na części: Część I - Dostawa mięsa i wędlin Część II - Dostawa drobiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień", krajowy numer identyfikacyjny 12550440000000, ul. Grzonki  1 , 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 152 001, , e-mail sekretariat@zlota-jesien-dps.pl, , faks 324 152 001.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście na adres zamawiającego
Adres:
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę mięsa, wędlin, drobiu z podziałem na części: Część I - Dostawa mięsa i wędlin Część II - Dostawa drobiu
Numer referencyjny: SA.252.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres, wielkość, rodzaj i ilość dostaw na poszczególne części został określony w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa ofertę wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz dołącza do formularza oferty: 1) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A i / lub 1B do SIWZ, w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – może dołączyć do oferty oświadczenie o nie należeniu do żadnej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, lub złożyć oświadczenie w terminie o którym mowa w pkt 6.3 SIWZ.4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.4 SIWZ ( jeżeli dotyczy). 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego( jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy:1) Dołączają dodatkowo do formularza oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ;2) Składają odrębnie ( każdy z nich) oświadczenie, o których mowa w pkt 6.1.2) i 3) oraz 6.3 SIWZ.Terminy składania innych dokumentów: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1. SIWZ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86. ust.54 Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tj.: Dz.U. z 2017, poz.229 .). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu dostaw spowodowanego np.: zmianą technologii produkcji, zaprzestaniem produkcji, itp. W przypadku konieczności zmiany asortymentu dostaw Dostawca przedstawi zamawiającemu ofertę wyrobu zastępczego, z zachowaniem jakości oraz ceny jednostkowej zmienianego asortymentu.2) Zamawiający dopuszcza waloryzację cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie przez wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy w oparciu o wskaźnik wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, na wniosek wykonawcy. Konsekwencją ewentualnych zmian cen jednostkowych jest zmniejszenie ilości dostaw w ramach wartości umowy.3) Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT dla przedmiotu umowy.4) Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Dostawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.5) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6) Zamiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z chorobą COVID – 19, w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020, poz. 374 ze zm).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa mięsa i wędlin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres części I obejmuje dostawę mięsa i wędlin w ilości i asortymencie jak niżej:Lp. Nazwa asortymentu Ilość w kgMięso wołowe1. Gulaszowe wołowe kl.II ( triming woł.80/20) 2502. Pręga ( goleń) wołowa b/k kl.II 2503. Mięso wołowe extra b/k kl.I, pieczeń wołowa 1504. Ozory wołowe kl.I 60Mięso wieprzowe5. Gulaszowe wieprzowe kl.II A 1006. Pieczeń wieprzowa b/k kl.I( szynka wp.bk , mięso z szynki) 4507. Karczek wp bez kości kl.II A 408. Schab wp bez kości kl.I 2509. Łopatka wieprzowa bez kości kl.II A 40010. Żeberka wieprzowe mięsne - paski 5011. Golonko wieprzowe kl.III 1812. Nogi wieprzowe 1013. Słonina świeża 1514. Słonina wędzona 5Kości15. Kości wieprzowe np. schabowe, z karczku 550Wędliny cienkie - kiełbasy16. Kiełbasa surowa, polska surowa - Kiełbasa średnio rozdrobniona surowa, wędzona – min 90 % mięsa wp. 2517. Kiełbasa śląska wieprzowa -Kiełbasa średnio rozdrobniona, wędzona, parzona- min.65% mięsa wp. do spożycia po podgrzaniu 9018. Kiełbasa śląska drobiowa -Kiełbasa średnio rozdrobniona, wędzona z zawartością mięsa drobiowego ( kurczak, indyk) , do spożycia po podgrzaniu 25019. Kiełbaski babuni, kiełbaski alpejskie, k.tyrolskie, k. orawskie -Kiełbaski wieprzowe, środnio rozdrobnione, wędzone, parzone, w osłonce- min. 70 % mięsa wiep., do spożycia po podgrzaniu 2020. Parówkowa 25021. Kiełbaski senatorskie, k. z szynki, kiełbaski śląskie -Kiełbasa średnio rozdrobniona, wędzona, parzona- min. 85 % mięsa wp. do spożycia po podgrzaniu 2022. Kiełbaski drobiowe lub cielęce wędzone typu frankuterki, winerki -Kiełbasa drobiowo wieprzowa lub wieprzowo cielęca, wędzona, parzona – min.60 % mięsa do spożycia po podgrzaniu 14023. Parówki drobiowe cienkie, parówki delikatne ,parówki z cielęciną -Kiełbasa drobiowo wieprzowa o zawartości mięsa drobiowego min. 25 %, homogenizowana, parzona. 120Wędliny grube: kiełbasy, batony24. Mortadela -Wyrób wieprzowo-wołowy lub wieprzowo- wołowy , homogenizowany i parzony 15025. Kiełbasa kminkowa -Kiełbasa wieprzowa średnio lub grubo rozdrobniona, parzona min.65% mięs wp. z kminkiem 2026. Kiełbasa krakowska parzona, kiełbasa żywiecka -kiełbasa wieprzowa lub z dodatkiem dodatkiem mięsa wołowego, parzona i wędzona, min. 65 % mięsa, 2027. Kiełbasa szynkowa wieprzowa -Kiełbasa grubo rozdrobniona, wędzona, parzona – min.65 % mięsa wp. 12028. Kiełbasa kanapkowa wp. -Kiełbasa grubo rozdrobniona, parzona, wieprzowa lub wieprzowo-wołowa, min.50 % mięsa 10029. Szynka konserwowa wp -Szynka wieprzowa, blokowy kształt, parzona, niewędzona, min. 50 % mięsa wp. 7030. Polędwica drobiowa, polędwica dworska z kurczaka -Polędwica formowana z fileta z kurczaka, piersi indyka, parzona, niewędzona, o delikatnym smaku, soczysta, krucha, o niskiej zawartości tłuszczu- min. 55 % mięsa drobiowego 12031. Kiełbasa krakowska drobiowa, żywiecka drobiowa , podsuszana z indyka -Kiełbasa wysokiej jakości drobiowo-wieprzowa, pieczona, wędzona i podsuszana, zawartość mięsa min.85% w tym min. 60 % mięsa drobiowego 50Wędliny wędzone, szynki32. Ogonówka wędzona, ogonówka biesiadna, szynka wiejska -Wędzonka otrzymana z mięśnia łopatki wp. , parzona, wędzona, lub inna wędzonka wysokogatunkowa min 70 % mięsa 12033. Szynka chlebowa, szynka chłopska -Szynka w kształcie bochenka chleba, parzona, wędzona – min. 65 % mięsa wp. lub szynka o podobnych walorach jakościowych 10034. Szynka gotowana, szynka domowa -Szynka z mięśni szynki wieprzowej, wędzona, parzona- min 65 % mięsa 6035. Szynka tradycyjna, szynka klasyczna -Szynka otrzymana z mięśni szynki wieprzowej z delikatną okrywą tłuszczową, parzona, wędzona i sznurowana- min. 65 % mięsa wp. 6036. Szynka z dębu, szynka z liściem, szynka pieczona -Szynka wędzona przygotowana ze specjalnie selekcjonowanej szynki wieprzowej, soczysta i krucha, sznurowana w ciemnej otoczce – min 70 % mięsa wp. 10037. Polędwica sopocka 12038. Schab pieczony, schab podpiekany, schab górala -Schab wieprzowy ,wędzony, pieczony lub podpiekany, min. 70 % mięsa wp. 12039. Baleron -Wędzonka otrzymana z peklowanych karczków wieprzowych, sznurowana- min. 70 % mięsa wieprzowego 1840. Boczek wędzony, boczek pieczony -Boczek wieprzowy wysokowydajny ze skórą bez żeberek, wędzony- min 80 % mięsa wieprzowego 4041. Boczek faszerowany, boczek wiejski, boczek rolowany -Boczek wieprzowy, formowany z kształcie rolady z przyprawami, wędzony, parzony – min 70 % mięsa wieprzowego 1542. Filet z indyka wędzony -Filet z indyka soczysty i kruchy, wędzony, parzony – min. 65 % mięsa z indyka 8043. Szynka z indyka, indyk z ziołami, złoty kurczak, kurczak po królewsku -Wędlina drobiowa min 70 % mięsa, formowana, parzona, konsystencja krucha, ścisła. 100Pieczenie, pasztety, wyroby podrobowe44. Pieczeń: rzymska, chlebowa, necówka -Pieczeń mięsna formowana, pieczona, średnio rozdrobniona min 50 % mięsa 8045. Salceson biały, salceson domowy, salceson wiejski -Wyrób z podrobów wieprzowych połączony zalewą żelatynową 1046. Salceson ozorkowy, hetmański -Wyrób z ozorów połączony zalewą żelatynową lub z podrobów wieprzowych, o ciemnej barwie, wyrób inny niż w poz. 45 1047. Pasztet pieczony -Wyrób wieprzowo- drobiowy podrobowy, pieczony, formowany 3048. Pasztet wieprzowy wędzony, kiszka pasztetowa -Wyrób podrobowa przygotowana z podrobów wieprzowych, może być wędzony, podwędzany lub parzony- produkt do smarowania 6049. Pasztet drobiowy lub pasztet z cielęciną -Wyrób podrobowa produkt smarowny, delikatny w smaku. 3050. Kaszanka, krupniok 7051. Metka cebulowa, tatarska -Metka z surowego mięsa wieprzowego- min.65% mięsa o lekko smarownej konsystencji. 15W/w ilości asortymentu określone są szacunkowo i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego. W związku ze stosowaniem przez wykonawców różnych nazw handlowych na wędliny- pozycje niektórego asortymentu określono kilkoma nazwami najczęściej występującymi w handlu i określającymi podobny wyrób, oraz opisano krótką charakterystykę danego wyrobu. W każdej pozycji należy zaproponować inny wyrób odpowiadający opisowi pod względem jakościowym. Wyroby z pozycji 18, 22, 23, 30, 31, 42, 43 to wędliny drobiowe lub cielęce – wędliny chude, delikatne, które mogą być przeznaczone dla diet. Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki, z wyjątkiem gdy dzień dostawy przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas dostawa będzie uzgodniona z wykonawcą. Ilość i asortyment każdej dostawy Zamawiający prześle Dostawcy e-mailem na adres wskazany przez Dostawcę, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. Dostawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby zamawiającego własnym transportem na swój koszt i ryzyko w godzinach od 7.00-13.00.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa drobiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Ilość w kg1. Kurczak świeży 2202. Korpus – porcja rosołowa 3503. Udo całe ( bez kości krzyżowej ) z kurczaka 3504. Pałki z udka kurczaka 2505. Filet z piersi kurczaka 2306. Mięso gulaszowe drobiowe 3007. Wątróbka drobiowa 1508. Udziec ze skórą z indyka bez kości 1509. Filet z indyka 120W/w ilości asortymentu określone są szacunkowo i mogą ulec niewielkiej zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego w ramach wymienionego asortymentu. Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie średnio raz w tygodniu w dni robocze. Zamówienie na każdą partię dostawy zamawiający prześle Dostawcy e-mailem na adres wskazany przez Dostawcę, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. Dostawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby zamawiającego własnym transportem na swój koszt i ryzyko w godzinach od 7.00-13.00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: