Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawy różnych produktów spożywczych.

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2,35-055 Rzeszów
tel. +48 17 8666 096,
fax. +48 17 8666 097
e-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl,
http:// www.bip.szpital.rzeszow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 612585-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie: Dostawy różnych produktów spożywczych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: W Sekcji I. 4) Ze względu na COVID - 19 wpisano: Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres platformy zakupowej (Systemu): https://portal.smartpzp.pl/ksw1rzeszow. Oferty należy złożyć w formie pisemnej na podany adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, Kancelaria Ogólna, budynek C, pokój nr 3.
I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 69072411400000, ul. ul. Szopena  2 , 35-055  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 17 8666 096, , e-mail dzp@szpital.rzeszow.pl, , faks +48 17 8666 097.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.szpital.rzeszow.pl; https://portal.smartpzp.pl/ksw1rzeszow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szpital.rzeszow.pl; https://portal.smartpzp.pl/ksw1rzeszow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza składanie oferty w formie elektronicznej na adres platformy zakupowej (Systemu): https://portal.smartpzp.pl/ksw1rzeszow
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej na podany poniżej adres.
Adres:
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, Kancelaria Ogólna, budynek C, pokój nr 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy różnych produktów spożywczych.
Numer referencyjny: ZP.261.26-Z.2020, Postępowanie nr 80.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych produktów spożywczych, wyszczególnionych w Częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w szczególności:w Części nr 1 - Różne produkty spożywcze, w tym m.in.: Dżemy, kompoty, koncentrat pomidorowy, miód naturalny, ogórki konserwowe, olej rzepakowy, przyprawy, syropy, soki;w Części nr 2 - Różne produkty spożywcze, w tym m.in.: Przyprawy, biszkopty, cukier, herbaty, kasze, makarony, mąki, ryż, sól, suchary;w Części nr 3 - Warzywa, owoce mrożone;w Części nr 4 - Ryby i konserwy rybne;w Części nr 5 - Pieczywo - chleb mieszany, graham, bułki, bułka tarta extra.2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego w okresie objętym zamówieniem, przedstawiono w Formularzach cenowo – ofertowych (Załącznik nr 1 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ.3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15612100-2
15411200-4
15851100-9
15331170-9
15811000-6
15200000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: W Sekcji II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów ze względu na program podano: 12 miesięcy, winno być: Dostawa przedmiotów zamówienia przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 3 USTAWY PZP (braku podstaw wykluczenia):1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 2 Rozp.)2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 3 Rozp.)3. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; (§ 5 pkt 4 Rozp.)4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (§ 5 pkt 5 Rozp.)5. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716); (§ 5 pkt 9 Rozp.)II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§7 Rozp.):1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:1) pkt. VI.2.A. ppkt 1 - 3 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.2. Dokumenty o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.1 pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, z wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione w terminie jak wyżej. Przepis ust. 2 stosuje się.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§8 Rozp.) – jeśli dotyczy w postępowaniu:1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z tym przepisem - jeżeli dotyczy w danym postępowaniu. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. IV. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.2.A. ppkt 1 - 5 SIWZ. To samo wymaganie dotyczy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu).V. Zamawiający w oparciu o § 9 ust. 3 Rozporządzenia nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt VI.2.A. ppkt 1 - 5 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy w tym postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I. Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1÷5:a) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w Formularzu(-ach) cenowo – ofertowym(-ch) – dotyczy opisu zawartego w kolumnie nr 2 Formularzy cenowo – ofertowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) dla oferowanej(-ych) Części,b) posiadały wysoką klasę jakości,c) były odpowiednio opakowane, oznakowane z czytelną datą przydatności do spożycia,d) posiadały stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do spożycia,e) spełniały wymogi systemu HACCP określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019, poz. 1252, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie,II. W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie przesłać Zamawiającemu Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ (oryginał). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się składanie wspólnego oświadczenia o treści jak wyżej i dokumentów.III. W przypadkach spornych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia dowodów i/lub oświadczeń potwierdzających zgodność oferowanych przedmiotów zamówienia z opisem zawartym w Formularzach cenowo - ofertowych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Pzp:1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Załącznika nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ, (jeśli dotyczy). 3. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. II. POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY, które należy przedstawić w ofercie: Oprócz wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ do oferty należy dołączyć:1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:a) Formularz cenowo – ofertowy dla oferowanej Części, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,b) Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 5 do SIWZ2. Potwierdzenie wniesienia wadium – kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty w kolejności. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie, w taki sposób, by można było zrealizować dyspozycję zawartą w art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium.3. Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).III. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.24 ust.11 Pzp). Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (§ 5 pkt 10 Rozp.) - wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ.IV. Zgodnie z art.22a Pzp informujemy, że (jeśli dotyczy w postępowaniu):1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. V. UWAGA:Zgodnie z art. 23 Pzp:1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, jakich Wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt.1.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z liderem (pełnomocnik, partner wiodący).6. Rozliczenia dokonywane będą z liderem lub/i partnerem konsorcjum w zależności, który z członków konsorcjum realizować będzie zamówienie.7. Wadium może być wniesione przez każdego z wykonawców działających wspólnie - według wyboru członków konsorcjum. Ustawa Pzp nie obciąża tym obowiązkiem lidera konsorcjum czy pełnomocnika wykonawców działających wspólnie ani żadnego innego konkretnego członka konsorcjum.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W tym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium. Kwota wadium wynosi:Część nr 1 - 1 700,00 zł,Część nr 2 - 1 200,00 zł,Część nr 3 - 440,00 zł,Część nr 4 - 1 200,00 zł,Część nr 5 - 1 300,00 zł.Forma wniesienia wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty zł60,00
Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotów zamówienia do 20% niż podana w Formularzu cenowo – ofertowym, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte SIWZ. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.II. 1. Zaoferowane ceny jednostkowe umowne przedmiotu zamówienia mogą być podwyższone lub obniżone po podpisaniu aneksu w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w górę lub w dół, w zależności od wysokości stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT, może się zmieniać zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tych sprawach, po przedstawieniu Kierownikowi Działu Zaopatrzenia informacji na temat dotychczasowych cen i cen po zmianie. Zmiany cen, o których mowa mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów. Cena jednostkowa netto nie może być podwyższana;b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego. Zmiany opisane w pkt b i c mogą nastąpić po przeprowadzeniu negocjacji z Zamawiającym, przedstawieniu stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dowodów załączonych do aneksów umów: kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy.Przedmiotowa zmiana nie może być dokonywana automatycznie, gdyż powinna odzwierciedlać realny wpływ zmian, obciążeń na koszty wykonania zamówienia.Zamawiający będzie weryfikował zasadność i poprawność obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanych zmian wynagrodzenia.2. Ceny jednostkowe brutto mogą być także obniżane po przedstawieniu informacji pisemnej Kierownikowi Działu Zaopatrzenia, bez pogorszenia jakości dostarczanego towaru.III. 1. Poza już wymienionymi zmianami w poprzednich paragrafach, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, tj.:a) jeżeli w czasie realizacji umowy Wykonawca/producent przedmiotu zamówienia zaprzestanie produkcji zaoferowanej wagi/gramatury/wielkości przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza taką zmianę po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy, przy zachowaniu ceny jednostkowej (w proporcjonalnym przeliczeniu),b) jeżeli Zamawiający będzie potrzebował innej wagi/gramatury/wielkości przedmiotu umowy przy zachowaniu ceny jednostkowej (w proporcjonalnym przeliczeniu), po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy,c) jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa, forma prawna, adres siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, strony zobowiązane są do powiadomienia siebie nawzajem o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy,d) dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zamówienia, o których mowa w § 12 umowy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub innych zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy;e) strony umowy dopuszczają zmianę stosunków umowy w przypadku, gdy zmiana ma charakter nadzwyczajny, jest niebywały i niezwykły (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny). Zaistniała sytuacja będzie miała charakter obiektywny, niezależny od stron umowy. 2. Poza opisanymi w ust. 1 możliwościami zmiany umowy Strony umowy dopuszczają w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.3. W związku z sytuacją nadzwyczajną, wynikającą z panującej epidemii COVID – 19 Zamawiający dopuszcza obiektywną zmianę umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek – z uwzględnieniem treści art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), tj:1) Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;e) okoliczności, o których mowa w pkt a – d, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.2) Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.3) Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt 1) i 2) powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ppkt 1) powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.4) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ppkt 1), mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,b) zmianę sposobu wykonywania dostaw.c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.5) Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ppkt 4 powyżej, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w pkt 4 powyżej, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Termin otwarcia ofert: 02.12.2020r. o godzinie 10:00.2. Miejsce składania ofert: a) W przypadku składania ofert w formie pisemnej: siedziba Zamawiającego przy ul. Szopena 2, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 3, bud. C. czynnej w godz. od 07: 30 do 15: 05, od poniedziałku do piątku.b) W przypadku składania ofert w formie elektronicznej:ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ksw1rzeszow.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych Częściach, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto oferty zł: 60%, b) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia: 40%. Uwaga: Oceniany termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ), winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni.4. Klauzula informacyjna Zamawiającego z art. 13 RODO, związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35 -055 Rzeszów; inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wyznaczonym w dniu 31.07.2018r. jest Pan Tomasz Nalepa (Zarządzenie Dyrektora Szpitala 8/2018 z 31.07.2018r.) adres e-mail: iod@szpital.rzeszow.pl, nr telefonu +48 882 182 004;* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawy różnych produktów spożywczych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ZP.261.26-Z.2020, Postępowanie nr 80 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zmiany w ustawie Pzp wprowadzona Ustawą ogłoszoną w Dz.U. RP w dniu 19 kwietnia 2019r. pod poz. 730 obowiązują od dnia 04 maja 2019r.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Różne produkty spożywcze, w tym m.in.: Dżemy, kompoty, koncentrat pomidorowy, miód naturalny, ogórki konserwowe, olej rzepakowy, przyprawy, syropy, soki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: różnych produktów spożywczych, w tym m.in.: Dżemów, kompotów, koncentratu pomidorowego, miodu naturalnego, ogórków konserwowych, oleju rzepakowego, przypraw, syropów, soków, wyszczególnionych w Części nr 1 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego w okresie objętym zamówieniem, przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ.3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15411200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty zł60,00
Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W pkt. 4) winno być: Dostawa przedmiotów zamówienia przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.2. W pkt. 5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 1, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto oferty zł: 60%, b) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia: 40%. Oceniany termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ), winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni.


Część nr: 2Nazwa: Różne produkty spożywcze, w tym m.in.: Przyprawy, biszkopty, cukier, herbaty, kasze, makarony, mąki, ryż, sól, suchary.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: różnych produktów spożywczych, w tym m.in.: przypraw, biszkoptów, cukru, herbat, kasz, makaronów, mąki, ryżu, soli, sucharów, wyszczególnionych w Części nr 2 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego w okresie objętym zamówieniem, przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ.3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15612100-2, 15851100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty w zł60,00
Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W pkt. 4) winno być: Dostawa przedmiotów zamówienia przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.2. W pkt. 5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 2, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto oferty zł: 60%, b) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia: 40%. Oceniany termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ), winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni.


Część nr: 3Nazwa: Warzywa, owoce mrożone.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: warzyw, owoców mrożonych, wyszczególnionych w Części nr 3 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego w okresie objętym zamówieniem, przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ.3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty zł60,00
Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W pkt. 4) winno być: Dostawa przedmiotów zamówienia przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.2. W pkt. 5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 3, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto oferty zł: 60%, b) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia: 40%. Oceniany termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ), winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni.


Część nr: 4Nazwa: Ryby i konserwy rybne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: ryb i konserw rybnych, wyszczególnionych w Części nr 4 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego w okresie objętym zamówieniem, przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ.3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty zł60,00
Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W pkt. 4) winno być: Dostawa przedmiotów zamówienia przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.2. W pkt. 5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 4, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto oferty zł: 60%, b) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia: 40%. Oceniany termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ), winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni.


Część nr: 5Nazwa: Pieczywo - chleb mieszany, graham, bułki, bułka tarta extra.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: pieczywa - chleba mieszanego, grahamu, bułek, bułki tartej extra, wyszczególnionych w Części nr 5 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego w okresie objętym zamówieniem, przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ.3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15811000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty zł60,00
Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W pkt. 4) winno być: Dostawa przedmiotów zamówienia przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.2. W pkt. 5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 5, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto oferty zł: 60%, b) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia: 40%. Oceniany termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ), winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni.