Przetarg

Dostawa chleba mieszanego pszenno - żytniego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba razowego, krojonego, paczkowanego po 500g, bułki tartej .

18-11-2022, 11:28

Dane kontaktowe

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
Wronia 76/90 ,97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl
http:// www.zp.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa chleba mieszanego pszenno - żytniego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba razowego, krojonego, paczkowanego po 500g, bułki tartej .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320101

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wronia 76/90

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Areszt Śledczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa chleba mieszanego pszenno - żytniego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba razowego, krojonego, paczkowanego po 500g, bułki tartej .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8698c3f-6727-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd815a9f-df0d-4f79-ad80-c6c212ba33c0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje Ogólne:
1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wymienione narzędzia zapewniają możliwość zapoznania się z treścią złożonych dokumentów wyłącznie po upływie terminu na ich składanie;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/I-Ł.2232.6.2022.AF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:
Dostawa chleba mieszanego pszenno - żytniego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 350g, chleba razowego, krojonego, paczkowanego po 500g, bułki tartej do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z poniższym zestawieniem:
a. Chleb mieszany pszenno - żytni, krojony, paczkowany po 350g - 90 000 kg
b. Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 350g – 24 000 kg
c. Chleb razowy, krojony, paczkowany po 350g – 400 kg
d. Bułka tarta – 400 kg
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Chleb mieszany pszenno-żytni, krojony, paczkowany po 350g - CPV: 15811100-7
2. Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 350g - CPV:15811100-7
3. Chleb razowy, krojony, paczkowany po 500g - CPV:15811100
4. Bułka tarta - CPV: 15811000-6

Towar powinien być wyprodukowany zgodnie z polską normą:

1. Chleb mieszany pszenno-żytni, krojony, paczkowany po 400g - PN-A-74103:1993, PN-A-74103/Az2:1996

2. Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 400g - PN-A-74105:1992,
PN-A-74105:1992/Az2:1996
3. Chleb razowy, krojony, paczkowany po 500g - PN-A-92/A-74103,

4. Bułka tarta - PN-A-74113:1997,
PN-A-74113:1997/Az1:1999

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811100-7 - Chleb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trmin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania zamówienia.
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: EPUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.