Przetarg

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

19-01-2023, 14:49

Dane kontaktowe

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 11,43-450 Ustroń
e-mail: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl
http:// https://www.reumatologiczny.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243693791

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 11

1.5.2.) Miejscowość: Ustroń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.reumatologiczny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb991a52-97f8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb991a52-97f8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający dopuszcza komunikację wyłącznie przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy eZamówienia (https://ezamowienia.gov.pl):
1) dla składania lub wycofania ofert, składania oświadczenia wg załącznika nr 3 do SWZ – wyłącznie.
2) dla składania pytań, wniosków, pozostałych oświadczeń, informacji i dokumentów.
Zamawiający dopuszcza również komunikację przy użyciu poczty elektronicznej (adres Zamawiającego: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl) dla składnia pytań, wniosków, pozostałych oświadczeń, informacji i dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach doc. docx. rtf. xls. xlsx. odt. pdf. itp.
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w SWZ, oświadczenia własne Wykonawcy, pełnomocnictwo lub inne dokumenty składane jako oświadczenia lub poświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, kiedy pełnomocnictwo do złożenia oferty zostało wystawione w formie pisemnej, do oferty należy dołączyć jego cyfrowe odwzorowanie poświadczone za zgodność przez mocodawcę lub notariusza, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy artykułów spożywczych dla Części nr 1 – dostarczane będą do Zamawiającego następująco:
a) miejsce dostawy: 43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11,
b) termin dostawy: dostawy odbywać się będą raz na dwa tygodnie w godzinach od 7:00 do 10:00 na podstawie składanych z dwudniowym wyprzedzeniem zamówień.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15612100-2 - Mąka pszenna

15872400-5 - Sól

15872100-2 - Pieprz

15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy artykułów spożywczych dla Części nr 2 - dostarczane będą do Zamawiającego następująco:
a) miejsce dostawy: 43-436 Górki Wielkie, ul. Harcerska 31,
b) termin dostawy: dostawy odbywać się będą raz w tygodniu, w godzinach od 6:30 do 10:00 na podstawie składanych z dwudniowym wyprzedzeniem zamówień.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15612100-2 - Mąka pszenna

15872400-5 - Sól

15872100-2 - Pieprz

15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału dotyczące zdolności technicznej:
1) Wykonawca musi posiadać środek transportu, spełniający wymagania higieniczno – sanitarne przy transporcie żywności,
2) Wykonawca musi posiadać wdrożony i stosowany system HACCAP w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa oświadczenie własne według załącznika nr. 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie
niepodlegania wykluczeniu z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia wg zał. nr 3. Zamawiający może żądać a) kopii dokumentu wystawionego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub certyfikat wystawiony przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzającego posiadanie i wdrożenie systemu HACCAP,
b) kopii dokumentu potwierdzającego iż środki transportu, spełniają wymagania higieniczno – sanitarne stawiane przy transporcie żywności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z nich.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 3 do
SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zawarto w załączniku nr 2 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.